Homo Chemicus - klub mladých chemikov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 034UMB-4/2016
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Spoluriešitelia:

Marek Skoršepa, Miroslav Iliaš, Zuzana Melichová, Barbora Tirčová, Šimon Budzák, Jarmila Kmeťová,

Zahraničný projekt:nie

Hlavným zámerom projektu je vzbudiť a podporiť záujem žiakov stredných škôl o predmet chémia formou pravidelných stretnutí otvorenej skupiny členov klubu mladých chemikov s VŠ pedagógmi a výskumnými pracovníkmi v moderne vybavených priestoroch Katedry chémie FPV UMB.