Aplikovaná geológia - nový študijný program II.stupňa vysokoškolského štúdia

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná  grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Miroslava Smrečková
Peter ANdráš
Karol Weis
Roberta Prokešová
Štafan Ferenc
Michal Klaučo
Peter Trhan

Zahraničný projekt:nie

Projekt je orientovaný na tvorbu nového študijného programu II.stupňa VŠ štúdia - Aplikovaná geológia. Nový ŠO bude zameraný na využitie geologických výskumných metód a poznatkov v praxi (petroarcheológia - zloženie kamenných artefaktov, zloženie a pôvod keramiky a pod.; technická mineralógia - zloženie, stárnutie a zmeny stavebných materiálov, ochrana a reštaurovanie kamenných pamiatok;  petrurgia a technolitológia a pod.). Vzhľadom na nedostatok vzorkových materiálov  (mineralogické, petrografické a paleontologické vzorky) a ďalších moderných pomôcok (mikroskopy a pod.) chceme vytvoriť virtuálnu mineralogicko-petrograficko-paleontologickú učebňu na vyučovanie a skúšanie.