Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Výsledkom projektu budú knižné publikácie, ktorých obsahom budú nielen najnovšie vedecké poznatky o vlastnostiach a použití anorganických látok a ich účinkov na ľudský organizmus, ale aj súbor problémových úloh a bádateľských aktivít určených na zvyšovanie chemickej, resp. prírodovednej gramotnosti.