Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sprievodca štúdiom

Milé študentky, milí študenti,

predstavujeme vám sprievodcu štúdiom pre akademický rok 2023/2024, ktorý vám bude nápomocný pri zorientovaní sa v prostredí vysokej školy, ako aj vo vašom štúdiu, ktoré má inú podobu, ako ste boli doteraz zvyknutí.

Sprievodca štúdiom má len elektronickú podobu s rôznymi hypertextovými odkazmi na dôležité informácie. Pre lepšiu orientáciu sú odkazy rozdelené do troch sekcií:

» o univerzite «
» o fakulte «
» štúdium «

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa štúdia nájdete v sekcii » Štúdium/Pre študentov «


O UNIVERZITE

Fakulta prírodných vied je neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá funguje ako jeden celok so šiestimi rôznymi fakultami pokrývajúcimi široké portfólio študijných odborov.

Viac informácií o univerzite, jej prioritách, poslaní a histórii, ako aj všeobecné informácie o štúdiu získate z univerzitnej časti sprievodcu.

» Univerzitná časť sprievodcu štúdiom «

hore


O FAKULTE

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zameriava svoje aktivity v pedagogickej ako aj výskumnej činnosti na široké spektrum oblastí prírodných vied. Tomuto zameraniu zodpovedá aj členenie fakulty na 8 katedier, pričom bližšie informácie o ich profile, zameraní, zamestnancoch a ďalších zaujímavých informáciách nájdete na ich webových stránkach.

» Katedra biológie,ekológi a životného prostredia «

» Katedra fyziky «

» Katedra geografie a geológie «

» Katedra chémie «

» Katedra informatiky «

» Katedra matematiky «

» Katedra techniky a technológií «

V čele fakulty je dekan fakulty, pričom v kľúčových otázkach týkajúcich sa fungovania fakulty má hlavné slovo Akademický senát Fakulty prírodných vied UMB. Ďalším dôležitých orgánom v rámci fungovania fakulty je Vedecká rada Fakulty prírodných vied, pozostávajúca tak z interných ako aj externých členov z významných univerzitných pracovísk v slovenskom priestore. Pri riešení rôznych úloh súvisiacich s aktivitami v pedagogickej a vedeckej oblasti, ako aj s bežným fungovaním fakulty, participujú rôzne referáty spadajúce pod dekanát fakulty.

» Vedenie fakulty «
» Akademický senát fakulty «
» Vedecká rada Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici «
» Dekanát fakulty «

hore


ŠTÚDIUM

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, tj. v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni.

Od akademického roka 2022/2023 prebieha štúdium vo všetkých študijných programoch podľa nových odporúčaných študijných plánov, ktoré sú zosúladené so štandardami pre študijné programy vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školy.

Všetky odporúčané študijné plány pre jednotlivé študijné programy sú prístupné na webovom sídle fakulty, v sekcii » Štúdium/Akreditované študijné programy «. Akreditované študijné programy sú rozdelené do troch sekcií – bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. K hľadaným študijným programom sa dostanete aj cez odkazy umiestnené nižšie:

» Bakalárske štúdium «
» Magisterské štúdium «
» Doktorandské štúdium «

V prípade učiteľských študijných programov, ktoré sú kombináciou študijného programu ponúkaného na Fakulte prírodných vied a na Filozofickej, prípadne Pedagogickej fakulte, je nutné hľadať tieto študijné programy na príslušnej fakulte.

» Filozofická fakulta/Štúdium «  
» Pedagogická fakulta/Chcem študovať «

Akademický informačný systém - AIS

Akademický informačný systém slúži na evidovanie všetkých informácií týkajúcich sa štúdia každého študenta. Prihlasovacie údaju dostal každý študent s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade, ak nemáte k dispozícii prihlasovacie údaje (z akéhokoľvek dôvodu), je potrebné kontaktovať administrátora AISu - Mgr. Smolecovú (jana.smolecova@umb.sk).

Každý študent je zodpovedný sa evidenciu svojho štúdia a je povinný AIS priebežne kontrolovať.

Študent v AIS-e:

  • vytvára si zápisný list na každý akademický rok,
  • vkladá si predmety zo skupiny povinných, povinne-voliteľných a výberových pre svoj študijný program ( v prípade, ak máte pochybnosti, aké predmety si pridať, obráťte sa na svojho študijného poradcu)
  • kontroluje si zapísané hodnotenia počas skúškového obdobia,
  • prihlasuje sa na tému záverečnej práce v termíne určenom v harmonograme štúdia,
  • prihlasuje sa na štátnu skúšku.

Základné návody k AISu (požičané z Filozofickej fakulty :)

» Návod na vytvorenie zápisného listu a pridanie predmetov do zápisného listu «
» Návod na kontrolu získaných kreditov « 


Kľúčové dokumenty súvisiace so štúdiom

Okrem odporúčaného študijného plánu pre daný študijný program existujú ďalšia dva kľúčové dokumenty, ktoré sú alfou a omegou pre vaše štúdium - harmonogram štúdia pre daný akademický rok, ktorý obsahuje všetky dôležité termíny súvisiace so štúdiom a povinnosťou študentov a pedagógov je ich dodržiavať. Ďalším dôležitým dokumentom je študijný poriadok, ktorý upravuje organizáciu a pravidlá štúdia na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Je NEVYHNUTNÉ, oboznámiť sa s obidvomi dokumentami a riadiť sa nimi.

» Harmonogram štúdia pre AR 2023/2024 «
» Študijný poriadok Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici «


Kontaktné osoby v otázkach štúdia

Akreditované študijné programy sú realizované jednotlivými katedrami, pričom na každej katedre je tzv. študijný poradca pre daný študijný program, ktorý disponuje všetkými informáciami týkajúcimi sa organizácie vášho štúdia – aké sú povinné predmety pre daný akademický rok, akým spôsobom si voliť povinne-voliteľné a výberové predmety, ako riešiť problémy v AISe a podobne. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s odbornými otázkami týkajúcimi sa vášho štúdia, kontaktujte svojho študijného poradcu.

Zoznam študijných poradcov nájdete v sekcii
» Štúdium/Akreditované študijné programy/Študijní poradcovia (Bc. a Mgr. stupeň) «
» Štúdium/Akreditované študijné programy/Študijní poradcovia (PhD. stupeň) «

V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa štúdia je prvým kontaktným miestom Oddelenie pre pedagogickú činnosť.  V prípade akýchkoľvek otázok sa radšej obráťte na príslušnú referentku oddelenia. Je lepšie radšej sa opýtať dvakrát, ako neskoro zistiť, že vznikol nejaký problém týkajúci sa vášho štúdia.

» Oddelenie pre pedagogickú činnosť «


Mobilitné programy - ERASMUS+, CEPUS, ...

V rámci svojho štúdia máte možnosť absolvovať časť svojho štúdia na inej európskej univerzite. Informujte sa o týchto možnostiach u koordinátorov programu Erasmus+ na vašej katedre.

» Informácie o mobilitnom programe ERASMUS+ «
» Zoznam katedrových koordinátorov ERASMUS+ «


Študenti so špecifickými potrebami

Študentom so špecifickými potrebami, univerzita ako aj fakulta vychádza maximálne v ústrety pri organizácii ich štúdia. Pre jednoduchšiu orientáciu v možnostiach štúdia pre študentov so špecifickými potrebami je vypracovaný sprievodca štúdiom, ktorý môžete nájsť na stránkach UMB. 

» Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB «

V prípade otázok ohľadom štúdia na FPV UMB sa môžete obrátiť na koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorý vám bude vedieť poradiť, prípadne vás usmerniť.

» Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami «
 

Štipendiá na podporu štúdia

Univerzita poskytuje študentovi dennej formy štúdia sociálne štipendium za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Viac informácií o možnosti získať sociálne štipendium nájdete na príslušnej webovej stránke.

» Sociálne štipendiá «

Študenti, ktorí sa napríklad podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti katedry, prípadne realizujú rôzne aktivity "hodné osobitného zreteľa" nad rámec svojich študijných povinností májú možnosť získať motivačné štipendium. Podmienky priznania takýchto štipendií určuje Štipendijný poriadok FPV UMB.

» Štipendijný poriadok FPV UMB «

hore


ARCHÍV

Sprievodca štúdiom pre predchádzajúce akademické roky vo formáte pdf.