Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education

Informácie o projekte

Zadávateľ:

European Commision

Koordinujúca organizácia:

Center for Science Education, Sheffield Hallam University, UK

Číslo projektu:321278
Doba riešenia projektu:1. Jún 2013 - 31. Máj 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou. Jeho cieľom je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.