Možnosti motivačných a projektových aktivít v gymnaziálnom učive chémie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Číslo projektu:KEGA 034KU-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
Spoluriešitelia:

Danica Melicherčíková - KU

Zahraničný projekt:nie