Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2014
Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Spoluriešitelia:

Marek Skoršepa

Zahraničný projekt:nie

Výsledky  našich  výskumov,  ako  aj  skúsenosť  priamo  z  prostredia  vysokých  škôl prírodovedného a technického zamerania, ukazujú, že študenti gymnázií nevedia v dostatočnej miere aplikovať  poznatky  z  chémie  pri  riešení  úloh  rôznej  obtiažnosti.  Za  základnú  príčinu  tohto stavu možno predpokladať pomerne náhlu a radikálnu zmenu obsahu učiva vymedzeného obsahovým a výkonovým štandardom v ŠVP pre chémiu, ktorá nastala po školskej reforme v roku 2008. Po tejto reforme neboli k dispozícii učebnice, ktoré by na ňu v danom čase reflektovali a učitelia neboli na túto zmenu adekvátne pripravení. Chýbali, a dodnes chýbajú, zbierky úloh z chémie určené pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a vyššie ročníky gymnázií s osemročným štúdiom. Cieľom riešenia tohto projektu je preto vypracovať a v pedagogickej praxi prirodzeným pedagogickým experimentom overiť vhodnosť vytvorenej databázy úloh z chémie pre gymnáziá.