Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Niečo viac o katedre

Katedra fyziky začala písať svoju históriu v roku 1954. Za 68 rokov svojej existencie pripravila pre učiteľské povolanie viac ako 1400 absolventov.

Katedra pripravuje budúcich učiteľov fyziky v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Katedra je spôsobilá realizovať rigorózne skúšky v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika v kombinácii. Učiteľom, ktorí si potrebujú/chcú rozšíriť kvalifikáciu o ďalší aprobačný predmet, ponúka katedra možnosť absolvovať rozširujúce štúdium fyziky.

Študovať učiteľstvo fyziky sa oplatí. Naši absolventi sú v praxi žiadaní, a to nielen v školstve. Počas štúdia môže študent získať aj nemalé finančné prostriedky prostredníctvom štipendií. Garantované má tzv. motivačné odborové štipendium, ktoré je určené pre študentov určitej skupiny študijných programov, do ktorých patrí aj učiteľstvo fyziky. Ďalšie motivačné štipendiá je možné udeliť za dosiahnutie výborných výsledkov v štúdiu, za iniciatívu pri vedeckých aktivitách a pod. Program sociálnej podpory je realizovaný prostredníctvom sociálnych štipendií.

Študenti učiteľstva fyziky majú možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí na vysokoškolskej inštitúcii, s ktorou má UMB dohodu o vzájomnej výmene študentov.

Katedra disponuje viacerými kvalitne vybavenými laboratóriami na zabezpečenie štúdia i výskumných aktivít. Rozvoj a využívanie moderných vyučovacích metód umožňuje vybavenie učební katedry digitálnymi technológiami a zriadenie Prírodovedného centra informačných technológií, vybaveného počítačmi a meracími zariadeniami pre realizáciu počítačom podporovaných experimentov. Štúdium fyziky významne podporuje kvalitná meracia a didaktická technika a učebné pomôcky, z ktorých viaceré boli autorsky vyvinuté členmi katedry.

Výskum je na katedre zameraný do viacerých oblastí. Výskum v teórii vyučovania fyziky vychádza z dlhoročných tradícií v príprave učiteľov fyziky, vo vzdelávaní praktizujúcich učiteľov, v práci s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl a v popularizácii prírodných vied. Výskum je zameraný na školský fyzikálny experiment, využívanie digitálnych technológií vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní, výučbu fyziky v kontexte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizáciu obsahovej a metodickej prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, bádateľské vyučovacie prístupy. Výskum v teoretickej fyzike je orientovaný na jadrovú fyziku (výskum vlastností hmoty vystavenej extrémnym podmienkam - pri veľmi vysokých, resp nízkych teplotách a baryónových hustotách) a fyziku kondenzovaných látok (spinová dynamika v nízkorozmerných (anti)feromagnetikách, ultrarýchla optická kontrola magnetických vlastností v magnetických vodičoch, polaritóny v polovodičových nanoštruktúrach). Výsledky, dosahované členmi katedry v týchto oblastiach výskumu (grantové projekty, publikačné výstupy), sú na vynikajúcej medzinárodnej úrovni.

Výskumné témy sú riešené prostredníctvom domácich a zahraničných grantových projektov, ako sú napr. rámcové programy EU, Leonardo, COST, APVV, VEGA, KEGA. Do aktivít v rámci týchto projektov sú zapájaní aj študenti.

Medzinárodnú spoluprácu realizuje katedra s viacerými pracoviskami, v súčasnosti sú to hlavne: University of Plovdiv, University of Ljubljana,  ČVUT Praha, MFF UK Praha, UPJŠ v Košiciach, Univerzita Hradec Králové, CERN, GSI, Goethe-University Frankfurt a i.