Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie povinne zverejnené

Informácie povinne zverejnené v zmysle ustanovení § 5 ods.1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ):

1.
Postavenie FPV na Univerzite Mateja Bela, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry FPV vznikla na UMB a bližšie informácie o jej vzniku a poslaní nájdete na adrese www.rekt.umb.sk
Právomoci a kompetencie UMB sú definované v platnom zákone č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
Tieto informácie sú prístupné na www.fpv.umb.sk v kolonke "Poskytovanie informácií".

3.
Miesto , lehota a spôsob podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu, ktoré je obsiahnuté v odpovedi, možno v zmysle § 18 ods.2 a 3 zákona NR SR č. 211/2000 podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adrese:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

4.
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Postup je uvedený v Smernici č. 01/2001

5.
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
ZÁKONY:
- Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 303/1995 Z.z.o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z.o kontrole v štátnej správe
- Zákon NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
- Zákon NR SR č. 472/2000 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2001
- Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
- Zákon NR SR č. 200/1997 o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

NARIADENIA:
- Nariadenie vlády č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

VYHLÁŠKY:
- Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu
- Vyhláška MŠ SR č. 330/1997 Z.z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
- Vyhláška MŠ SR č. 7/1998 Z z. o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác
- Vyhláška MŠ SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

VNÚTROUNIVERZITNÉ PREDPISY:
- Štatút Fakulty prírodných vied UMB
- Príkazy a Smernice FPV UMB

6.
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.