Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agrentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/201
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Spoluriešitelia:

Pavol Michal
Ján Spišiak
Michal Klaučo
Martina Škodová
Richard Pouš

Zahraničný projekt:nie

Projekt rieši hlavné oblasti geografického vzdelávania žiakov základnej a strednej školy na báze rozvoja geografického poznania miestneho regiónu na príklade horného Pohronia. Geografické poznanie regiónu horného Pohronia, kde žiaci žijú, implementuje do obsahu povinnej i nepovinnej výučby vytvorením učebnice pre žiakov a CD nosiča s interaktívnymi úlohami, ktoré budú spracované s použitím IKT.