Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Občianskeho združenia PRÍRODA (OZP) vychádza z hlavných programových cieľov a Stanov združenia prijatých na Ustanovujúcej schôdzi zo dňa 10.6.2003 a Valnom zhromaždení OZP zo dňa 10.11.2003 Banskej Bystrici. Združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 20.2.2003, č. spisu VVS/1-900/90-21255.

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Občianske združenie príroda (ďalej OZP) bolo založené s cieľom podporovať a rozširovať možnosti prírodovedného vysokoškolského vzdelávania na Fakulte prírodných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici.

(2) Členom OZP sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s dodržiavaním Stanov OZP, a chcú aktívne prispieť k naplneniu cieľov združenia.

3) Najvyšším orgánom OZP je Valné zhromaždenie (VZ), v období medzi zasadnutiami VZ riadi činnosť výkonný orgán združenia, ktorým je Správna rada (SRa) na čele s jej predsedom, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom OZP. V čase neprítomnosti predsedu ho s rovnakými právami zastupuje štatutárny zástupca - podpredseda OZP pre marketing.

§ 2

(1) Činnosť OZP vychádza zo zásady prospešnej spolupráce OZP  s Fakultou prírodných vied UMB, prípadne s inými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na plnení jeho programových cieľov.

2) Uskutočňovanie svojich právomocí OZP zakladá na zásade verejnej informovanosti, kolektívneho prerokovania a rozhodovania o otázkach, ktoré sú zverené do jeho pôsobnosti.

§ 3

(1) Rokovanie SRa a VZ OZP upravuje Rokovací poriadok OZP, ktorý vymedzuje zásady rokovania OZP, jeho styky s vedením Fakulty prírodných vied a navonok.

(2) Svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania si OZP upravuje vlastnými uzneseniami.

DRUHÁ ČASŤ
Pôsobnosť združenia

§ 4

(1) Do pôsobnosti OZP patrí najmä:

 • podpora a rozširovanie vzdelávacích aktivít súvisiacich s rozvojom Fakulty prírodných vied UMB, prípadne s rozvojom iných spolupracujúcich organizácií.
 • prerokovanie a odsúhlasenie sprievodných vzdelávacích aktivít na podporu externej formy štúdia, rekvalifikačných a spôsobilostných kurzov a krátkodobých školení,
 • hodnotiť a uznášať sa na návrhoch, ktoré OZP v rámci programových cieľov predkladá Fakulte prírodných vied, spolupracujúcim organizáciám a naopak,
 • rokovať a uznášať sa na zásadných otázkach týkajúcich sa vnútorných pomerov OZP,
 • schvaľovať rozpočet OZP a kontrolovať jeho hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami,
 • prijímať normatívy pracovných činností a určiť pravidlá pre odmeňovanie týchto činností v rámci i mimo OZP,
 • interpelovať členov SRa OZP, a klásť im otázky vo veciach ich pôsobnosti,
 • predkladať VZ výročnú správu o činnosti združenia,
 • dávať súhlas na spoluprácu s inými inštitúciami,
 • zriaďovať pracovné skupiny.

2) OZP vykonáva svoju pôsobnosť aj tým, že môže rozhodovať o prijatí nových členov, pozastavení alebo zrušení členstva, resp. voliť, odvolávať alebo uvoľňovať členov OZP z funkcie.

TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti členov

§ 5

(1) Člen OZP má právo a povinnosť:

 • voliť a byť volený do orgánov OZP,
 • podávať sťažnosti a podnety na činnosť OZP,
 • byť vhodným spôsobom informovaný o rozhodnutiach orgánov OZP,
 • plniť rozhodnutia výkonných orgánov OZP,
 • riadiť sa Stanovami a vnútornými predpismi OZP schválenými VZ.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Zasadnutia združenia

§ 6

(1) Zasadnutia SRa a VZ OZP zvoláva predseda SRa, ďalej na základe uznesenia SRa alebo písomne doručenej žiadosti s podpismi nadpolovičnej väčšiny členov SRa alebo 1/3 členov OZP, s uvedením dôvodov, pre ktoré má byť zasadnutie zvolané. Po doručení písomnej žiadosti je predseda povinný zvolať zasadnutie najneskôr do 30 dní. Povinnosť predsedu zvolať zasadnutie VZ aspoň raz ročne je uvedená v Stanovách OZP.

Rokovanie a spôsob hlasovania na zasadnutí

§ 7

(1) Zasadnutie SRa možno otvoriť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Táto podmienka sa nevzťahuje na zasadnutie VZ. Rokovanie vedie predseda alebo ním poverený podpredseda SRa.

(2) Zasadnutie SRa OZP je spravidla neverejné. Na neverejnom zasadnutí sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Za výber hostí na časť neverejného zasadnutia je zodpovedný predseda SRa.

(3) Program zasadnutia SRa schvaľuje a materiály na rokovanie pripravuje SRa, spôsob prerokúvania jeho jednotlivých bodov určí SRa na návrh svojho predsedu.

(4) Každý člen SRa môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. O takomto návrhu môže rozhodnúť SRa bez rozpravy, avšak na základe hlasovania.

(5) Rozhodnutia SRa a VZ sú právoplatné, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platné rozhodnutie o stanovách, zmenách a doplnkoch je potrebný súhlas ? väčšiny hlasujúcich členov, na prijatie ostatných rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov.

(6) Na návrh člena OZP sa o jednotlivých častiach návrhu môže hlasovať oddelene. Ak boli k návrhu predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané.

(7) Hlasovanie je verejné alebo tajné. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky. Tajne sa hlasuje hlasovacími lístkami, ak o to požiada nadpolovičná väčšina zúčastnených členov. V odôvodnených prípadoch je možné hlasovanie uskutočniť korešpondenčným alebo elektronickým spôsobom. Elektronické hlasovanie sa považuje za verejné hlasovanie.

(8) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh i proti návrhu, resp. počet zdržaných hlasov.

9) Pri rovnosti hlasov za i proti návrhu, má predseda SRa právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí návrhu.

Zápisnica zo zasadnutia

§ 7

(1) O priebehu zasadnutia SRa a VZ sa vyhotoví zápisnica. Predseda poverí vyhotovením zápisnice vždy jedného z členov OZP.

(2) Správnosť zápisu zo zasadnutia overuje a podpisuje predseda OZP. Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní na zasadnutí a spoločne s prílohami a ďalšími podkladmi sa archivuje. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predložených návrhov a prijatých uznesení, ktoré boli predmetom rokovania.

(3) Zápisnica zo zasadnutia musí byť najneskôr do 10 dní prístupná všetkým členom OZP. O forme jej zverejnenia rozhoduje SRa OZP.

  doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
predseda OZP