Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR 

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc, Matej Masný

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie efektívneho nástroja na podporu vzdelávania prírodovedne (geovedne) orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Formou interaktívneho e-learningového prostredia, kombinujúceho rôzne druhy zhromažďovania informácií, ich triedenia a kritického hodnotenia, riešenia tématických úloh, logických hádaniek a zážitkového vzdelávania je cieľom zvýšiť atraktivitu vzdelávania sa, primárne v prírodovedne orientovaných predmetoch. Pre 1. stupeň ZŠ sú to predmety: prírodoveda, vlastiveda, informatika a regionálna výchova. Pre 2. stupeň ZŠ a SŠ predmety: geografia, fyzika, chémia, matematika, informatika a dejepis. Všetky tieto predmety, resp. ich náplň je v projekte prepojená zážitkovo orientovaným poznávaním dejín ťažby nerastných surovín, baníctva a banskej činnosti na Slovensku.