Rozvoj poznávacích operácií žiakov prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe školskej fyziky a ďalších prírodovedných predmetov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 049UMB-4/2016
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Spoluriešitelia:

Miriam Spodniaková-Pfefferová, Janka Raganová, Svetlana Gáperová, Peter Barto

Zahraničný projekt:nie

Zámerom projektu je aplikáciou vhodných poznávacích operácií prispieť k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovednej gramotnosti. Tento zámer je možné dosiahnuť vhodnou metodickou prípravou budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, ako aj učiteľov z praxe pre používanie bádateľsky orientovaných metód. S týmto cieľom bude vytvorený kurz kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov zameraný na bádateľské aktivity a ich praktické ukážky, prístupný online ako e-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.