Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR

Koordinujúca organizácia:

UPJŠ v Košiciach

Číslo projektu:APVV-0027-11
Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Hlavným zámerom projektu je pochopiť dynamiku doménovej steny v tenkých magnetických mikrodrôtoch s cieľom popísať najdôležitejšie parametre (chemické zloženie, rôzne magnetické anizotropie, tepelné spracovanie  a pod.) ovplyvňujúce rýchlosť doménovej steny a nastaviť také parametre dynamiky doménovej steny, aby mohla byť dosiahnutá vysoká rýchlosť doménovej steny v relatívne malých magnetických poliach pri zachovaní vysokej časovej a teplotnej stability.