Zostava solárneho motorčeka s vrtuľkou a fotočlánkom

Ďalšou súčasťou experimentálnej zostavy je zostava solárneho motorčeka RF300 (napájacie napätie 0,45 V  až 5 V, priemer motorčeka 25 mm, priemer hriadeľa 2 mm), trojlistovej plastovej vrtuľky a fotočlánku (0,45 V, 400 mA). Uvedené komponenty možno kúpiť ako súčasť lacnej solárnej stavebnice určenej na demonštráciu využitia solárnej energie (po dopade dostatočne silného svetla na fotočlánok sa vrtuľka roztočí), avšak je potrebné ju skompletizovať – komponenty zapojiť a osadiť do vhodného držiaka a stojanu.

V našom prípade sme uchytenie fotočlánku a motorčeka vyriešili navrhnutím vlastnej verzie konštrukcie v online 3D modelovacom prostredí Tinkercad a vytlačením potrebných súčastí na 3D tlačiarni, a to najmä z dôvodu zlepšenia stability a robustnosti konštrukcie. Ako 3D objekty sú spolu so súbormi pre 3D tlačiareň s príponou *.gcode obsahom súboru „3D“. Ako vidieť na obrázkoch, konštrukcia je tvorená tromi samostatnými časťami, spojenými navzájom pomocou skrutiek M3 a maticami. Súčasťou zostavy solárneho motorčeka sú aj 4 mm konektory (čierny a červený) na prepojenie fotočlánku a motorčeka. To nám jednak umožňuje fotočlánok využiť aj na prenos zvuku svetlom, prípadne môžeme motorček pripojiť k inému vhodnému zdroju napájania.

Zostavu solárneho motorčeka možno využiť napr. pri meraní jeho otáčok s pomocou laserovej závory tvorenej laserovým modulom a fotočlánkom s digitálnym osciloskopom. Ďalšou možnosťou je využiť pripojený fotočlánok na prenos signálu svetlom. Obidve možnosti využitia sú podrobnejšie popísané v navrhnutých experimentoch.