Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 2/0065/11
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Spoluriešitelia:

Peter Andráš - GÚ SAV
Stanislav Jeleň
Iveta Nagyová
Ingrid Turisová
Ján Dubiel

Zahraničný projekt:nie

Výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického, geochemického a mikrobiologického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom banskou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty.