GIS priestorová analýza zón cestovného ruchu a chránených území

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV SK-SRB-0004-09
Doba riešenia projektu:1. Marec 2010 - 31. December 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Michal Klaučo, PhD.
Spoluriešitelia:

Jasmina Djordjevic - University of Novi Sad

Zahraničný projekt:nie