Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Možnosti uplatnenia absolventa

Bakalársky stupeň

ŠP - Učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent môže pôsobiť ako asistent učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a predovšetkým je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva aprobačného predmetu v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

ŠP – Geografia

Absolvent dokáže hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Ovláda základy manažmentu krajiny. Má široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, súkromnom sektore a i. Vysoké uplatnenie má v správach národných parkov, chránených území a komunálnej správe.

ŠP - Geopotenciál regiónov

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

ŠP – Aplikovaná geológia

Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické základy geológie, paleogegrafie a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Absolvent pozná základné praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod.). Absolvent bude schopný samostatne spracovať odbornú literatúru a vykonávať základnú posudkovú činnosť v oblasti geológie, prípadne abiotickej zložky životného prostredia. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektoru. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Magisterský stupeň

ŠP - Učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania ako aj vysokoškolského. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať alebo riadiť vývoj metodických materiálov pre výučbu daného predmetu. Má poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike odboru pre pokračovanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia.

ŠP - Geografia a rozvoj regiónov

Absolventi nadobudnú počas štúdia kompetencie a zručnosti v poznávaní  regiónov rôznej hierarchickej úrovne. Kreatívne dokážu využiť identifikované geografické javy a procesy na určenie smerov, ktorými by sa mal uberať ich rozvoj. Sú schopní samostatne a tvorivo skúmať osobitosti jednotlivých regiónov, ako aj generalizovať výsledky svojich výskumov. Sú v plnej miere pripravení identifikovať, hierarchizovať a zhodnotiť potenciál regiónov z najrôznejších aspektov. Možnosti uplatnenia absolventov ŠP Geografia a rozvoj regiónov sú širokospektrálne od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky. Ďalšou možnou sférou ich pôsobenia sú zahraničné a medzinárodné inštitúcie, napr. v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Sféra ich pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolventi budú po skončení štúdia schopní pokračovať v doktorandskom štúdiu geografie alebo príbuzných študijných odborov.

ŠP – Aplikovaná geológia

Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické základy geológie, paleogegrafie a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Absolvent pozná základné praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod.). Absolvent bude schopný samostatne spracovať odbornú literatúru a vykonávať základnú posudkovú činnosť v oblasti geológie, prípadne abiotickej zložky životného prostredia. Absolvent magisterského štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektora. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Doktorandský stupeň

ŠP - Geochémia

Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické  a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.