Stručné predstavenie mikrokontrolérov

Arduino je v súčasnosti pre pomerne veľa ľudí, venujúcich sa prírodovednému a najmä fyzikálnemu vzdelávaniu, známy prvok. Je to vývojová doska s jednočipovým mikropočítačom a s voľne prístupnou platformou pre relatívne jednoduchý návrh a vývoj elektronických programovateľných zariadení (výrobca Atmel, “open-source“ programátorské rozhranie pre mikrokontroléry Wiring) [1] [2] [3]. Keďže je Arduino open-source projekt sú dostupné elektronické schémy zapojenia Arduino dosky, taktiež zdrojové kódy knižníc a vývojového prostredia. Open-source hovorí aj o tom, že tieto zdroje môžete ďalej upravovať a šíriť alebo predávať, ale už nie pod rovnakým názvom, teda už sa to nemôže volať Arduino [4] .

Tento jednoduchý počítač dokáže pomocou rôznych senzorov registrovať podnety vonkajšieho sveta a reagovať na ne podľa naprogramovaného scenára – pohybom motorčekov, rozsvietením svetelných diód a pod. Pomocou Arduina je potom možné napr. merať veľkosti fyzikálnych veličín, posielať dáta na diaľku, zalievať kvety počas sucha, postaviť alarm s volaním na mobil, vytvoriť robota, dron alebo 3D tlačiareň, atď. Arduino môže byť využité aj ako učebná pomôcka (resp. jej súčasť), ako je to aj v prípade nami vytvoreného syntetizátora na digitálnu syntézu zvuku.

Na použitie Arduina v reálnych situáciách nestačí len hardvér, ale je potrebné pripraviť aj program na jeho ovládanie. Vyššie spomenuté programátorské rozhranie - Wiring - umožňuje písanie softvéru pre rôzne ovládanie rôznych zariadení pripojených k širokej škále mikrokontrolérov. Rozhranie je vytvorené tak, aby povzbudilo komunitu okolo mikrokontrolérov, kde začiatočníci prostredníctvom odborníkov z celého sveta zdieľajú nápady, vedomosti a svoje spoločné skúsenosti. Existujú tisíce študentov, umelcov, dizajnérov, výskumníkov a nadšencov, ktorí používajú rozhranie Wiring na učenie, prototypovanie a výrobu hotových profesionálnych diel [2] .


1 Arduino. [online] [cit. 2021/01/21] https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

2 Wiring. [online] [cit. 2021/01/23] http://wiring.org.co/

3 Arduino Slovakia [online] [cit. 2021/01/23] https://www.arduinoslovakia.eu/

4 Božík Miroslav: Ako naprogramovať Arduino bez predchádzajúcich znalostí. 2013. https://pdfknihy.sk/miroslav-bozik-ako-naprogramovat-arduino/