Virtual GeoLab

Informácie o projekte

Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Spoluriešitelia:

Michaela Žoncová
Martina Škodová
Bohuslava Gregorová
Lenka Balážovičová

Zahraničný projekt:nie

VIRTUAL GEOLAB

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je implementácia virtuálnej reality do vyučovania geografie na základných, stredných ale i vysokých školách. Takto formulovaný hlavný cieľ je rozčlenený na dva čiastkové ciele:
1. čiastkový cieľ: So zapojením študentov učiteľstva geografie vyhľadať vhodné aplikácie na didaktické využitie mobilnej virtuálnej reality v geografickej edukácii a vytvoriť sadu podporných didaktických materiálov.
2. čiastkový cieľ: Realizovať exkurzie a popularizačné aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ s cieľom aktívneho využívania virtuálnej reality pri spoznávaní geografických javov na Zemi prostredníctvom navrhnutých metodík, ich overenie a optimalizácia.

 

Prezentácia projektu:

16.11.2021 Prezentácia víťazných projektov

https://www.facebook.com/SKNIC/videos/2899743336907474 - čas 55:00

8.12.2021 Prevzatie dotácie a natáčanie informačnej dokrútky