Partneri FPV UMB

Všetky zmluvy a memorandá sú dostupne k nahliadnutiu v Centrálnom registri zmluv, https://www.crz.gov.sk/.

Zmluvy a memorandá o spolupráci vo vzdelávaní a výskume

 

Spolupracujúci subjekt

Názov

Predmet spolupráce

GlobalLogic s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

výmena a prezentácia odborných poznatkov a skúseností

Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra

Zmluva o spolupráci

výskumné a vzdelávacie aktivity

Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko - pedagogickej výchovy

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva o partnerstve

IT akadémia

ZVS holding, a. s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti chémie

SGS Holding a. s.

Zmluva o spolupráci

spolupráca na vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti geoinformačných  technológií

Mgr. Michal Adamec, PhD.             

Dohoda o vzájomnej spolupráci

súhlas FPV UMB s umiestnením trvalo hendikepovaných živočíchov

Štátna ochrana prírody SR                

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

ŽP Informatika

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

SOFTIP, a.s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Štátne lesy Tatranského národného parku

Dohoda o vzájomnej spolupráci

výskum v rámci projektov

ESPRIT spol. s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti

Praxuj s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vyhľadávania odborných praxí a stáží pre študentov

PosAm, spol. s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

IBM Slovemsko, spol. s.r.o. IBM International Services Centre s. r. o.

Memorandum o porozumení

vedecký výskum, príprava a vzdelávanie študentov

CBS spol, s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky, a didaktiky geografie

GLlobalLogic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Antastic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Univerzita Palackého  v Olomouci

Memorandum o spolupráci

rozvoj spoločenských, vzdelávacích a výskumných projektov

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Pantheon Technologies s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

 rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

TRIONYX technologies, s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

ENVIGEO, a. s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geológie

Fluido Slovakia, s.r.o. 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

NG Aviation s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj aplikačnej praxe v oblasti výskumu pozemnej navigácie v leteckom priemysle

BovaChem s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

ZVS holding, a.s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

MICROCOMP-Computersystem s.r.o.

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

BBX s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Štátna ochrana prírody SR

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania

 

Zmluvy s cvičnými školami

Súkromná základná škola

 Ružová 14

 974 11 Banská Bystrica

Základná škola

 Spojová 14

 974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

 Tajovského 25

 974 01 Banská Bystrica

Gymnázium Andrea Sládkoviča

 Komenského 18

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola

 Moskovská 2

 974 04 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

 Skuteckého 5

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

 Gaštanová 12

 974 09 Banská Bystrica

Základná škola

 Golianova 8

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

 Skuteckého 8

 974 01 Banská Bystrica

Stredná športová škola

 Trieda SNP 54

 974 01 Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

 Školská 3506/5

 975 90 Banská Bystrica

Stredná odborná škola

 Pod Bánošom 80

 974 11 Banská Bystrica

Gymnázium Sv. Františka z Assisi

 J. M. Hurbana 44

 010 01 Žilina

Gymnázium Antona Bernoláka

 Mieru 307/23

 029 01 Námestovo

Základná škola Narnia

 Okružná 2

 974 04 Banská Bystrica

Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla

 Sihelné 214

 029 46 Sihelné

Evanjelické gymnázium

 Jesenského 836

 980 61 Tisovec

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

 Haličská cesta 9

 984 01 Lučenec

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

 Kláštorská 37

 054 67 Levoča

Gymnázium

 Jesenského 2243

 024 04 Kysucké Nové Mesto

Gymnázium Ľudovíta Štúra

 Hronská 1467/3

 960 49 Zvolen

Gymnázium M. R. Štefánika

 Športová 41

 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium Martina Kukučína

 Clementisova 1166

 050 01 Revúca

Gymnázium Milana Rúfusa

 Ul. J. Kollára 2

 965 01 Žiar nad Hronom

Gymnázium

 Komenského 2/1074

 958 01 Partizánske

Gymnázium Pavla Horova

 Masarikova 1

 071 79 Michalovce

Gymnázium sv. Andreja

 Námestie A. Hlinku 5

 034 01 Ružomberok

Gymnázium sv. Moniky

 Tarasa Ševčenka 1

 080 01 Prešov

Obchodná akadémia

 Kapušianska 2

 071 01 Michalovce

Obchodná akadémia

 F. Madvu 2

 971 29 Prievidza

Spojená škola

 Dukelská 36/30

 087 01 Giraltovce

Stredná odborná škola pedagogická

 Ul. F. Engelsa 3

 934 29 Levice

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

 Družby 554/64

 976 81 Podbrezová

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

 Námestie Kubínyiho 42/6

 984 01 Lučenec

Súkromná základná škola s materskou školou

 Školská 459/12

 082 56 Pečovská Nová Ves

Súkromné gymnázium Banskobystrické

 Ružová 15/A

 974 11 Banská Bystrica

Základná škola Andreja Sládkoviča

 Pionierska 9

 962 31 Sliač

Základná škola

 Kukučínova 480/6

 962 12 Detva

Základná škola

 Školská 604/17

 976 68 Heľpa

Základná škola Janka Kráľa

 Mládežnícka 24

 936 01 Šahy

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu

 A. Bernoláka 20

 962 12 Detva

Základná škola

 Nábrežná 845/17

 024 01 Kysucké Nové Mesto

Základná škola Márie Medveckej

 Medvedzie 155

 027 44 Tvrdošín

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej

 Nábrežie 4. apríla 1936/23

 031 01 Liptovský Mikuláš

Základná škola Námestie mladosti

 Námestie mladosti 1

 010 15 Žilina

Základná škola Pavla Horova

 KPT. Nálepku 16

 071 01 Michalovce

Základná škola

 Podvysoká 307

 023 57 Podvysoká

Základná škola s materskou školou

 Krivany 1

 082 71 Krivany

Základná škola s materskou školou

 Školská 71/3

 029 51 Lokca

Základná škola s materskou školou

 Mútne 224

 029 63 Mútne

Základná škola s materskou školou

 Radvanská 1

 974 05 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

 Ul. Andreja Kmeťa 1

 965 01 Žiar nad Hronom

Základná škola s materskou školou

 Ulica Špitál 967

 029 56 Zákamenné

Základná škola s materskou školou

 Školská 238

 029 43 Zubrohlava

Základná škola s materskou školou

 Radvanská 1

 974 05 Banská Bystrica

Základná škola

 S. Chalupku 313/14

 971 01 Prievidza

Základná škola sv. Dominika Savia

 M. M. Hodžu 1732/9

 960 01 Zvolen

Základná škola

 Široké 141

 082 37 Široké

Základná škola

 Školská 3

 053 04 Špišské Podhradie

Základná škola

 Marhaň 115

 086 45 Marhaň

Základná škola

 Veľké Uherce 145

 958 41 Veľké Uherce

Základná škola

 P. Mudroňa 3

 036 01 Martin

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

 Školská 5

 977 01 Brezno

Základná škola s materskou školou

 Hviezdoslavova 30

 976  67 Závadka nad Hronom

 

Zmluvy o službách

Spolupracujúci subjekt

Názov

  Predmet spolupráce

WEBCREATORS

Servisná zmluva

servis internetovej stránky

PHOTOMAP, s. r. o.

Licenčná zmluva

databáza historickej ortofotomapy SR