Partneri FPV UMB

Všetky zmluvy a memorandá sú dostupne k nahliadnutiu v Centrálnom registri zmluv, https://www.crz.gov.sk/.

Zmluvy a memorandá o spolupráci vo vzdelávaní a výskume

 

Spolupracujúci subjekt

Názov

Predmet spolupráce

Študijný program

GlobalLogic s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

výmena a prezentácia odborných poznatkov a skúseností

 

Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra

Zmluva o spolupráci

výskumné a vzdelávacie aktivity

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko - pedagogickej výchovy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva o partnerstve

IT akadémia

 

ZVS holding, a. s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti chémie

 

SGS Holding a. s.

Zmluva o spolupráci

spolupráca na vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti geoinformačných  technológií

 

Mgr. Michal Adamec, PhD.             

Dohoda o vzájomnej spolupráci

súhlas FPV UMB s umiestnením trvalo hendikepovaných živočíchov

 

Štátna ochrana prírody SR                

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

 

ŽP Informatika

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

 Aplikovaná informatika

SOFTIP, a.s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

 Aplikovaná informatika

Štátne lesy Tatranského národného parku

Dohoda o vzájomnej spolupráci

výskum v rámci projektov

 

ESPRIT spol. s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti

 

Praxuj s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vyhľadávania odborných praxí a stáží pre študentov

Aplikovaná informatika

PosAm, spol. s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

IBM Slovemsko, spol. s.r.o. IBM International Services Centre s. r. o.

Memorandum o porozumení

vedecký výskum, príprava a vzdelávanie študentov

 

CBS spol, s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky, a didaktiky geografie

Geografia

GLlobalLogic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Antastic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Univerzita Palackého  v Olomouci

Memorandum o spolupráci

rozvoj spoločenských, vzdelávacích a výskumných projektov

 

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Pantheon Technologies s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

 rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

TRIONYX technologies, s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

ENVIGEO, a. s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geológie

Aplikovaná informatika

 

Fluido Slovakia, s.r.o. 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

NG Aviation s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj aplikačnej praxe v oblasti výskumu pozemnej navigácie v leteckom priemysle

Geopotencionál regiónov

BovaChem s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

ZVS holding, a.s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

MICROCOMP-Computersystem s.r.o.

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

BBX s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátna ochrana prírody SR

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania

 

 

Zmluvy s cvičnými školami

Súkromná základná škola

Ružová 14

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Spojová 14

974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium Andrea Sládkoviča

Komenského 18

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Moskovská 2

974 04 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

974 01 Banská Bystrica

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

Gaštanová 12

974 09 Banská Bystrica

Základná škola

Golianova 8

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Skuteckého 8

 974 01 Banská Bystrica

Stredná športová škola

Trieda SNP 54

974 01 Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 3506/5

975 90 Banská Bystrica

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80

974 11 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2

976 32 Badín

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23

029 01 Námestovo

Základná škola Narnia

Okružná 2

974 04 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa

Bakossova 5

974 01 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Jesenského 836

980 61 Tisovec

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Haličská cesta 9

984 01 Lučenec

Spojená škola

Školská 7

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium

Kukučínova 4239/1

058 39 Poprad

Gymnázium 

Javorová 16

052 01 Spišská Nová Ves

Gymnázium 

Konštantínova 2

080 65 Prešov

Gymnázium

Školská 7

052 01 Spišská Nová Ves

Gymnázium 

Štefana Moyzesa 21

034 01 Ružomberok

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M. R. Štefánika 8

963 01 Krupina

Gymnázium 

Varšavská cesta 1

 010 08 Žilina

Gymnázium - Gimnázium

Námestie padlých hrdinov 2

986 15 Fiľakovo

Gymnázium J. Francisciho - Rimavského

Kláštorská 37

054 01 Levoča

Gymnázium J. Švantnera

Bernolákova 9

968 01 Nová Baňa

Gymnázium Jána Chalupku

Štúrova 13

977 18 Brezno

Gymnázium Janka Jesenského

Radlinského 665/2

957 01 Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

17. novembra 1296

022 01 Čadca

Gymnázium M. Hattalu

Železničiarov 278

028 01 Trstená

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20

060 14 Kežmarok

Gymnázium sv. Andreja

Námestie A. Hlinku 5

034 50 Ružomberok

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová 15/A

974 11 Banská Bystrica

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

Matice Slovenskej 16

971 01 Prievidza

Spojená katolícka škola

Farská 19

949 01 Nitra

Spojená škola

Školská 535/5

059 07 Lendak

Spojená škola 

Hlavná 1

976 56 Pohronská Polhora

Základná škola 

Hutnícka 16

052 01 Spišská Nová Ves

Základná škola

Ing. O. Kožucha 11

052 01 Spišská Nová Ves

Základná škola 

Jarovnice 192

082 63 Jarovnice

Základná škola 

Kľačno 4/2201

034 01 Ružomberok

Základná škola 

Komenského 495/33

029 01 Námestovo

Základná škola 

Lipová 2

015 01 Rajec

Základná škola

Mládežnícka 1343

023 02 Krásno nad Kysucou

Základná škola

Námestie Š. Kluberta 10

054 01 Levoča

Základná škola 

Široké 141

082 37 Široké

Základná škola 

Školská 1

986 01 Fiľakovo

Základná škola 

Školská 1123/29

957 01 Bánovce nad Bebravou

Základná škola 

Školská 492/15

972 26 Nitrianske Rudno

Základná škola 

Trieda SNP 20

974 47 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

 Školská 238

 029 43 Zubrohlava

Základná škola s materskou školou

 Radvanská 1

 974 05 Banská Bystrica

Základná škola

 S. Chalupku 313/14

 971 01 Prievidza

Základná škola sv. Dominika Savia

 M. M. Hodžu 1732/9

 960 01 Zvolen

Základná škola

 Široké 141

 082 37 Široké

Základná škola

 Školská 3

 053 04 Špišské Podhradie

Základná škola

 Marhaň 115

 086 45 Marhaň

Základná škola

 Veľké Uherce 145

 958 41 Veľké Uherce

Základná škola

 P. Mudroňa 3

 036 01 Martin

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

 Školská 5

 977 01 Brezno

Základná škola s materskou školou

 Hviezdoslavova 30

 976  67 Závadka nad Hronom

 

Zmluvy o službách

Spolupracujúci subjekt

Názov

  Predmet spolupráce

WEBCREATORS

Servisná zmluva

servis internetovej stránky

PHOTOMAP, s. r. o.

Licenčná zmluva

databáza historickej ortofotomapy SR