Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0237/18
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc, Roberta Prokešová, Viera Šimonová, Karol Weis, Peter Andráš, Lucia Vetráková, Ľuboš Polák

Zahraničný projekt:nie

Rodingity sú veľmi špecifickým typom metasomatických hornín, ktoré vznikajú na styku chemicky kontrastných hornín. Procesy rodingitizácie sú nízkoteplotné a hlavným reakčným agensom je Ca, Al a OH. Toto ovplyvňuje aj zloženie novoutvorených minerálov: hydratovaný granát, Ca-pyroxén, vesuvianit, prehnit, ale aj niektoré vzácne minerály ako topas, korunt a ďalšie. V Západných Karpatoch sú rodingity pomerne zriedkavé a v súčasnoti ich na pôvodných lokalitách takmer nemožno nájsť. Detailná mineralógia a chemické zloženie pomôže identifikovať protolit a genézu rodingitov.