Interakcie v bio a nanosystémoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-0059-10
Doba riešenia projektu:1. Máj 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Spoluriešitelia:

Vladimír Kello - PrírF UK
Miroslav Iliaš,
Marek Skoršepa,
Šimon Budzák

Zahraničný projekt:nie

Od kvantovej chémie molekulových interakcií k nanočasticiam. Kvantovochemické výpočty interakčných energií pre "docking a scoring" analýzu vo vývoji liečiv, analýza aktívnych miest interakcie liečivo-biomolekula. Modely pre interakcie kovov s povrchmi, molekulové procesy na povrchoch a dutinách. Kontrola presnosti približných metód počítačovej chémie pre interakcie veľkých molekúl a molekulových klastrov pomocou relativistických CC referenčných dát pre menšie modelové systémy.