Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, Východný okraj Álp)

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-0081-10
Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Roberta Prokešová
Štefan Ferenc
Miroslava Dzúrová
Pavol Michal

Zahraničný projekt:nie