Kvantovochemické výpočty pre chémiu zlúčenín superťažkých prvkov a fotochémiu

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0562/20
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Spoluriešitelia:

Šimon Budzák
Miroslav Medveď

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je teoretické štúdium systémov zaujímavých pre experimentálne skupiny z oblasti superťažkých prvkov a fotochémie. Teória má veľa možností ako podporiť, objasniť a usmerniť náročný experimentálny výskum. Na základe už rozbehnutých spoluprác plánujeme výpočty zlúčenín superťažkých atómov, excitovaných stavov molekúl so zaujímavými fluorescenčnými vlastnosťami a nových tried fotoprepínačov.