Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR

Koordinujúca organizácia:

Fyzikálny ústav SAV

Číslo projektu:APVV-0050-11
Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
Spoluriešitelia:

Štefan Olejník - FÚ SAV
Evgeni Kolomeitsev
Ivan Melo

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je priniesť relevantné príspevky k chápaniu interakcií elementárnych častíc s dôrazom na javy, ktoré súvisia so súčasnými a budúcimi experimentami pri vysokých excitačných energiách a vysokých hustotách jadrovej hmoty, a na vlastnosti hustej jadrovej hmoty relevantné pre zloženie a vnútornú štruktúru neutrónových hviezd. Sústredí vedcov z niekoľkých slovenských centier teoretického výskumu fyziky elementárnych častíc, ktorých odbornosť pokrýva široké spektrum problémov silných interakcií, od prvoprincípových neporuchových výskumov QCD na mriežke, cez modely založené na ideách QCD, fenomenologické prístupy k opisu experimentálnych údajov až po astrojadrovú fyziku. Výskum je zameraný na štyri hlavné smery: (i) uväznenie farby a štruktúra vákua, (ii) tvrdé sondy v procesoch na jadrových terčoch, (iii) produkciu hadrónov v zrážkach ťažkých iónov a (iv) chladnú a hustú jadrovú hmotu.