Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP Geochémia - doktorandský stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a podľa platnej Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Štátna skúška doktorandského štúdia je realizovaná dizertačnou skúškou vykonanou najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium a záverečnou obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou záverečnej práce sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom, osvojenie si metodiky vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. Študent/ka preukáže, že ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia.

Prvá časť štátnej skúšky prebieha formou dizertačnej skúšky, ktorou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. Podmienkou k vykonaniu dizertačnej skúšky je splnenie povinností pred dizertačnou skúškou v zmysle individuálneho študijného plánu doktoranda. Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Jej obsahom je rozprava o písomnej práci (projekte dizertačnej práce), ktorá obsahuje: zhodnotenie navrhnutých cieľov, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku a hypotézy dizertačnej práce. Súčasťou rozpravy je zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku na vypracovaný projekt. V ústnej časti študent/ka preukáže schopnosť aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom do vlastného výskumu zodpovedaním otázok z okruhu tém vybraných predmetov dizertačnej skúšky, určených doktorandovi v individuálnom študijnom pláne, podľa zamerania témy dizertačnej práce. Hodnotí sa úroveň a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach. 

Druhá časť štátnej skúšky prebieha formou obhajoby dizertačnej práce. Študent/ka si pripraví power-pointovú prezentáciu v rozsahu max. 20 min., v ktorej stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku, dosiahnuté výsledky, vlastný prínos k študovanej problematike (táto časť má v prezentácii dominovať) a na požadovanej úrovni spracuje diskusiu. Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení dizertačnej práce sa sleduje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor dizertačnej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Dizertačná práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri jej hodnotení zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent dizertačnej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť dizertačnej práce, prípadne uvedenie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku majú vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať na obhajobe dizertačnej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby dizertačnú prácu úspešne obhájil.