Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-0625-11
Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.
Zahraničný projekt:nie