Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Informácie o publikácii

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Autor/Kolektív:Matej Vesteg a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1708-1
Počet strán:409
Publikácia na stiahnutie: Vesteg a kol – Základy mikrobiológie, protistológie a algológie – skriptá – Belianum 2020.pdf (11959 KB)

Tento učebný text vznikol ako študijný materiál k predmetu Mikrobiológia a k časti o siniciach (cyanobaktériách) a riasach z predmetu Systém cyanobaktérií, rias a húb. Oba tieto predmety sú vyučované v rámci rôznych študijných programov a odborov na Katedre biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela (KBE, FPV, UMB) v Banskej Bystrici.