Fakulta Prírodných vied UMB


Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0978/11
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Spoluriešitelia:

Peter Maličký
Roman Hric
Vladimír Špitalský
Matúš Dirbák
Zuzana Uličná
Jana Majerová
Slávka Vernárska
Michal Takács

Zahraničný projekt:nie

Projekt je venovaný dynamickým systémom na kompaktných a čiastočne aj na nekompaktných metrických priestoroch, najmä systémom s diskrétnym časom. Skúma najmä vlastnosti minimálnych systémov a topologickú štruktúru minimálnych množín, rozširovania dynamických systémov bez zväčšenia topologickej entropie a odhady topologickej entropie pre dynamické systémy s danou vlastnosťou, topologickú dynamika na jednorozmerných kontinuách a na kontinuách s voľným intervalom a existenciu a charakter periodických bodov niektorých dvojrozmerných zobrazení.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela