doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (Česká republika)

11/02/2018 - 24/02/2018

Katedra chémie FPV
Erasmus+ mobilita


doc. RNDr. Josef Novosad, CSc., pôsobí na Ústave chémie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Je medzinárodne uznávaným expertom v oblasti syntézy a štruktúrnej analýzy komplexných zlúčenín selénu a telúru ako prekurzorov selenidov a teluridov kovových prvkov.

V rámci mobility učiteľov programu Erasmus+ na Fakulte prírodných vied UMB predniesol prednášku na tému "Haber-Boschova syntéza amoniaku, aneb chléb ze vzduchu".