Vedecká konferencia 2021

ČLOVEK A KRAJINA V MINULOSTI VII.

Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Sekciou pre environmentálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a OZ Libetha, uskutočnila medzinárodnú vedeckú konferenciu 21. - 23. septembra 2021 v Ľubietovej.

Cieľom VII ročníka bolo prezentovať problematiku teoreticko-metodických a praktických aspektov výskumu v rámci environmentálnych dejín so zameraním na geografiu montánnej krajiny, históriu montánnej krajiny, dejiny montanistiky a tiež na problematiku banského turizmu. Oboznámili odbornú a laickú verejnosť s najnovšími výsledkami výskumov v daných vedných odboroch prostredníctvom prednášok popredných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.