print

Trendy, metódy, cvičenia z humánnej geografie

Trendy, metódy, cvičenia z humánnej geografie – Geografia 3. ročník, zimný semester

 

Ciele:

1.   Nadviazať  na čiastkové disciplíny humánnej geografie a precvičiť základné metódy geografického výskumu, na základe získaných výsledkov definovať vybrané zákonitosti a trendy vývoja priestorovej organizácie spoločnosti.

2.  Nadobudnúť zručnosti v práci s odbornou literatúrou a v konštrukcii tematických máp, grafov, tabuliek, kartogramov.

 

Témy:

1.   Prezencia, odporučená literatúra, spôsob práce na seminároch, požiadavky hodnotenia

2.   Praktické vyučovanie v teréne – asi trojhodinový blok, termín dohodneme podľa počasia

3.   Geografia obyvateľstva (vizualizácia analýz)

4.   Geografia sídiel (pôdorysy, slepé mapy...)

5.   Geografia poľnohospodárstva (intenzita výroby)

6.   Geografia priemyslu (SWOT, potenciály...)

7.   Geografia dopravy (izochróny, konektivita, napriamenosť...)

8.   Geografia služieb (expertné posudky, párová matrica...)

 

Spôsob práce a hodnotenie seminára:

 1. Program predmetu pozostáva z 1 bloku prednášky v teréne a zo 6 tematických cvičení v učebni (podľa jednotlivých odvetví humánnej geografie). Každé cvičenie je venované praktickému precvičeniu jednoduchých metód výskumu v danom odvetví. Každé cviko 10 bodov (spolu 60) za aktívnu účasť. Povinné vybavenie: pero, ceruzka, pastelky, pravítka, papier, milimetrový papier, pauzák alebo fólia (na prekreslenie mapy), kalkulačky (podľa potreby).

 2. Odborná esej na základe vlastných výpočtov (20 - 40 bodov).

 3. Pre uznanie a hodnotenie predmetu je nutné získať minimálne 80 bodov.

   

   

   

  Literatúra:

  Vencálek, J. – Nováková, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. PF Ostrava, 229 s. (zem 145.106)

  Brinke, J. – Bičík, I. (1970): Cvičení z geografie zemědělství. UK Praha, 99 s. (katedra)

  Ivanička, K. (1971): Úvod do ekonomicko-geografického výskumu.

  Ivanička, K. (1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie.

  Mládek, J. (1990): Cvičenie zo socioekonomickej geografie.

  Mirvald, S. – Dokoupil, J. (1993): Cvičení z geografie průmyslu. ZČU Plzeň

  MLÁDEK, J. (1972): Niektoré kvantitatívne spôsoby analýzy koncentrácie priemyslu /na príklade koncentrácie priemyslu Slovenska/.  Acta geographica  UC.Economico-geographica  No.11.  Bratislava,  113-136 s.

  MLÁDEK, J. (1984): Koncentrácia priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa geomorfologických jednotiek Acta FRN UC. Geographica Nr.23. s.55-65

  MLÁDEK, J. (1986): Vzťah   urbanizácie a industrializácie v  Slovenskej socialistickej republike.Geografický časopis, Bratislava, 186-197 s.

  MLÁDEK, J. (1990): Socioekonomické‚  štruktúry  v  regióne  Horehronia - syntéza AF RN Geographica Nr.28, Bratislava 191-205 s.

  MLÁDEK, J.(1992): Základy geografie obyvateľstva. SPN Bratislava, 230 s.

  CHOVANCOVÁ, J., MLÁDEK, J. (1997): Úmrtnosť obyvateľstva, jej priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti.      Geografia 5, 1.časť č.3, 109-111 s.,  2. časť č.4, 135-158 s.

  Mládek, J., Boržíková, E., Korec, P., Mandzák, P., Otrubová, E., Slavík, V., Spišiak, P., (1993): Región Poprad-geografické štruktúry socioekonomických aktivít. Časť Poľnohospodárske aktivity, UK, Bratislava, s. 207, ISBN 80-223-0483-2

         Spišiak, P., (1979): Analýza agropriestoru vybraných krajín RVHP. AFRNUC, Geogr., Nr. 17, Bratislava, s. 241-253, 67-019-79 02/4.

  Spišiak, P., (1984): Koncentrácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu na Slovensku. AFRNUC, Geogr. Nr. 23, Bratislava, s. 215-226, 67-057-84 02/61.

  Spišiak, P., (1987): Agropriemyselné teritoriálne komplexy. Geogr. časopis, r. 39, č. 3, GÚ SAV, Bratislava, s. 303-311.
  Spišiak, P., (1989): Poľnohospodárske využitie Horehronia a možnosti jeho intenzifikácie. AFRNUC, Geogr. Nr. 28, Bratislava, s. 81-97.

  Spišiak, P. (1999): Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Skriptum, PriF UK Bratislava, 169 s.

  SLAVÍK, V. (1986): Ukazovatele a metódy skúmania urbanizácie . Geografický časopis, 38, č. 4, s. 393-411.

  SLAVÍK, V. (1987): Vyjadrenie stupňa urbanizácie vidieckych obcí pomocou analytického a komplexného ukazovateľa na príklade Západoslovenského kraja. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 26. Bratislava, SPN, s. 147-165.

  SLAVÍK, V. (1991): Hierarchická štruktúra centier SSR podľa stupňa občianskej vybavenosti. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 30. Bratislava, SPN, s. 71-102.
  SLAVÍK, V. (1992): Priestorová diferenciácia Maďarov a aplikácia Zákona SNR z 25.10.1990 o úradnom jazyku v Slovenskej republike. Demografie, 34, č. 2, s. 175-179.

  SLAVÍK, V., MIŠÍK, B. (1999): Centrá gymnázií a ich spádové regióny v SR. Acta Facultatis Studiorum Humanitis et Naturae - Prírodné vedy 30, Folia geographica 2. Prešov, Prešovská univerzita 1998, s.

  Dobosiewicz, Z. – Olszewski, T. (1994): Geografia ekonomiczna swiata. Warszawa, PWE, 486 s.

  L. Tolmáči, F. Križan (2005): dostupnosť v rámci mesta Galanta. Geo Informations, Nitra, č.2, s. 225 – 231. (na webe)

  Demek, J. (1987): Úvod do štúdia teoretickej geografie.

  Demek, J. (1978): Teorie a metodologie současné geografie. Studia geographica 65. Brno, ČSAV a GÚ, 137 s.

  Kostrowicki, J. (1973): Zarys geografii rolnictwa.

  Kopšo, E. A kol. (1992): Geografia cestovného ruchu. SPN Bratislava, 327 s.

  Lauko, V., Tolmáči, L., Dubcová, A. (2006): Humánna geografia Slovenskej republiky. Kartprint Bratislava, 200 s.

  Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B. (2006): The Geography of Transport Systems. New York, Routledge, 284 s. (http://people.hofstra.edu/geotrans/index.html)

  Štatistická ročenka Slovenskej republiky. ŠÚSR a VEDA Bratislava 1997, 98, 99...

  Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky. ŠÚSR Bratislava 2003

  Ukazatele hospodářského vývoje v zahraničí 1986, 1988. UVTEI Praha (zem 187.406, 187.407)

  Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970. FSÚ Praha 1978.

  Sčítanie ľudu, domov a bytov 3.3.1991 (brožúrky za okresy SR)

   

  http://scholar.google.sk/

  http://maps.grida.no

  http://www.uzemneplany.sk

  http://www.lboro.ac.uk/gawc/

  http://www.lepsiageografia.sk/

   

Geografický časopis, Geografická revue, Geografické informácie, Folia Geographica, Geographia Cassoviensis, Geografia, Geografické rozhledy, Náš vidiek, EuroRegióny, Regions and Cities of Europe

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309