Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijatia na štúdium

Podrobnejšie informácie o prijatí na štúdium na jednotlivé študijné programy.

Základné podmienky pre prijatie na štúdium v jednotlivých stupňoch štúdia sú nasledovné.

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

  1. na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu osoby zodpovednej za študijný program, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky;
  2. v prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Prijímacia skúška sa môže uskutočniť aj online formou. Rozhodnutie o forme prijímacej skúšky je v kompetencii osoby zodpovednej za študijný program. Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet). 

Poznámka: V ostatných akademických rokoch bola písomná prijímacia skúška realizovaná len v prípade študijného programu FORENZNÁ A KRIMINALISTICKÁ CHÉMIA. Na ostatné študijné programy boli uchádzači prijímaní bez písomných prijímacích skúšok len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium. 

3. Zahraniční uchádzači spolu s prihláškou predložia certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) alebo jej alternatívou v štáte odkiaľ uchádzač pochádza.

Uchádzačom, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) môžu podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením v súlade s Metodickým pokynom č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a testom všeobecných študijných predpokladov. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Základnou podmienkou na prijatie na štúdium v druhom stupni je, aby mal uchádzač ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási. 

  1. na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu osoby zodpovednej za študijný program prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo súvisiacom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlásia;
  2. v prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Prijímacia skúška sa môže uskutočniť aj online formou. Rozhodnutie o forme prijímacej skúšky je v kompetencii osoby zodpovednej za študijný program. Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet). 

Poznámka: V ostatných akademických rokoch boli uchádzači prijímaní na štúdium v druhom stupni bez písomných prijímacích skúšok, len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium. 

3. Zahraniční uchádzači spolu s prihláškou predložia certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) alebo jej alternatívou v štáte odkiaľ uchádzač pochádza.

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

2. Najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium sú zverejnené témy dizertačných prác. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie sa aj názov tejto inštitúcie. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. 

Témy dizertačných prác na nasledujúci akademický rok zverejníme do konca januára 2024.

3. Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému, čo uvedie aj v prihláške.


Podrobné informácie o možnostiach a podmienkach prijtia na štúdium na nasledujúci akademický rok nájdete v prílohách.