Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Možnosti vyhľadávania a identifikácie publikácií

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0568-9279

SCOPUS Author ID: 24448471500

ResearcherID: Y-1782-2018; http://www.researcherid.com/rid/Y-1782-2018

Publons: https://publons.com/a/1650096

 

 

Vedecká a pedagogická činnosť

Vyučovanie matematických a informatických predmetov, konkrétne Matematika pre informatikov 1, Matematika pre informatikov 2, Numerická matematika, Fuzzy množiny 1, Fuzzy množiny 2, Vybrané kapitoly z genetických algoritmov, na katedre informatiky FPV UMB.

Vedenie záverečných prác - vedúca 25 diplomových prác, 20 bakalárskych prác a 10 prác ŠVK (obhájené práce). Vedúca 2 diplomových prác a 2 bakalárskych prác (aktuálne vedené práce).

 

 

Výskumné úlohy

Hlavná oblasť výskumu - skúmanie vlastností intuitionistických fuzzy množín a možností ich aplikácií v počítačovom videní, resp. pri spracovaní biologických údajov.

Ďalšie oblasti výskumu - možnosti prepojenia fuzzy systémov, intuitionistických fuzzy systémov, neurónových sietí a evolučných algoritmov a ich využitie v rôznych aplikáciách. 

Autorka/spoluautorka 2 učebných textov, 40 vedeckých a 7 odborných publikácií, z ktorých 22 je evidovaných v medzinárodne uznávaných databázach, 9 abstraktov. Známych 77 citácií, z ktorých 42 je registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS.

Aktívna účasť na 24 zahraničných a 17 domácich vedeckých konferenciách, 2 zahraničných a 6 domácich vedeckých seminároch. Lektorka 1 kurzu na zahraničnej letnej univerzite.

 

 

Grantové úlohy

Projekt Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness. (2021-2023) Supporting school - educators in use of cultural heritage for inclusive digital education.

Projekt KEGA 006UMB-4/2020 (2020 - 2022) Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 001UMB-4/2020 (2020 - 2022) Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky. 

Projekt KEGA 025UMB-4/2017 (2017 - 2019) Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 009KU-4/2017 (2017 - 2019) Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. 

Projekt APVV-0219-12 (2013 – 2017) Automatizované spracovávanie trasologických objektov. (FPV UMB).

Projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ITMS kód: 26110230077 (2013 - 2015) Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt KEGA 039-UMB-4/2011 (2011 - 2013) Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí. (FPV UMB).

Projekt VEGA 1/0621/11 (2011 - 2013) Pravdepodobnosť a matematická štatistika v algebraických štruktúrach. Zástupkyňa vedúceho projektu.

Projekt UGA 03/03/2009/2010 (2009 - 2011) Skúmanie vlastností IF množín a ich využitie v aplikačných úlohách. Vedúca projektu.

Projekt VEGA 1/0539/08 (2008-2010) Probability on algebraic structures with aplications in quantum and fuzzy models.

Projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika ITMS kód: 26120130001 (2007-2013) .

Projekt APVV č. LPP-0028-06 Brána vedy otvorená.

Projekt VEGA 1/2002/05 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti.

 

Ocenenia

Prijatie mladých vedcov u p. prezidenta Ivana Gašparoviča v Primaciálnom paláci - 19. februára 2008 Bratislava.

Ocenenie dekanom Fakulty prírodných vied, doc. RNDr. Alfonzom Gajdošom, PhD. - 21. januára 2008.

Študentská osobnosť Slovenska v školskom roku 2006 / 2007, v kategórii Matematicko-fyzikálne vedy a informatika - udelená 14. novembra 2007 organizáciou Junior Chamber International – Slovakia.

 

Aktualizácia: 24.03.2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
V prípade, že Vám dané konzultačné hodiny nevyhovujú, môžete si dohodnúť iný termín prostredníctvom mailu.