Kde ma nájdete

Katedra techniky a technológií

Profesijná charakteristika

Alena OČKAJOVÁ, doc. Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
miestnosť: 217
tel.: + 421 48 446 7217
e-mail: alena.ockajova@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Materiály a technológie dreva, Legislatíva BOZP,  Ergonómia

Letný semester

Pracovné prostredie, Ochrana zdravia pri práci v učebných a študijných odboroch

Vzdelanie

Ing.

VŠLD  vo Zvolene DF

1984

PhD.         

VŠLD  vo Zvolene DF

1990

doc.

TU vo Zvolene, DF

2001

prof.

TU vo Zvolene, DF

2021

Oblasti výskumu

  • interakcia drevo – nástroj
  • optimalizácia vstupných parametrov v procesoch obrábania dreva, tvorba triesky, drevný prach, opotrebenie nástrojov, 
  • BOZP,  pracovné prostredie

Výber publikačnej činnosti

 

Vedecké práce v časopisoch CC, WOS, Scopus:  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9347-4501

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí [elektronický zdroj] : vedecká monografia / Iveta Marková, Alena Očkajová ; rec. Anton Osvald, Zuzana Giertlová, Jozef Lauko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - CD-ROM, 124 s. [7,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1391-5

Vplyv techniky na kvalitu deleného a obrábaného materiálu / Ladislav Dzurenda ... [et al.] ; rec. Mikuláš Siklienka, Štefan Barcík. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2008. - 140 s. [9,47 AH]. - ISBN 978-80-228-1923-7

Analýza faktorov v procese plošného brúsenia dreva / Alena Očkajová ; rec. Jaroslav Pernica, Mikuláš Siklienka. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2002. - 62 s. [3,15 AH]. - ISBN 80-228-1185-8

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Characteristic of dust from wood sanding process / Alena Očkajová, Adrián Banski.

In Wood machining and processing - product quality and waste characteristics / ed. Jarosław Górski, Marcin Zbieć ; rec. Mikuláš Siklienka, Andrzej Starecki. - [1. vyd.]. - Warsaw : WULS - SGGW Press, 2009. - ISBN 978-83-7583-107-8. - S. 116-141 [1,35 AH].

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Sand belt wear in the dependence on sanding direction for beech, alder, oak and pine samples / Alena Očkajová, Mikuláš Siklienka, Štefan Barcík. In IWMS 16 : proceedings of the 16th international wood machining seminar, August 24-30, 1999, Matsue. 2, Poster presentations. - 1. vyd. - Matsue : Shimane University, 2003. - ISBN 4-9901767-0-7. - S. 539-545.
The study of selected parameters in wood sanding in the dependence on sanding pressure / Mikuláš Siklienka, Alena Očkajová. In Proceedings of the 15th international wood machining seminar. - 1. vyd. - Berkeley : Wood Machining Institute, 2001. - S. 485-490.

The sand belt wear in woodmachining = Zużycie taśmy ściernej w procesie obróbki drewna / Alena Očkajová, Štefan Barcík. In Kształtowanie materiałów niemetalowych : zbiór prac 6. konferencji naukowo-technicznej, Zakopane,  27-29 września 2001. - 1. vyd. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignecego Łukasiewicza, 2001. - ISBN 813-7199-186-X. - S. 261-266.

Chip quality as a function of cutting angle = Kvalita štiepok ako funkcia rezného uhla / Alena Očkajová. In Lesotechničeski universitet : jubileen sbornik naučni dokladi, 75 godini visše lesotechničesko obrazovanie v Blgarija. sekcija Gorska promišlenost. - 1. vyd. - Sofia : Lesotechničeski universitet, 2000. - ISBN 954-8783-30-4. - S. 303-308.

The influence of sanding direction sanding pressure on sand belt wear / Mikuláš Siklienka, Alena Očkajová.

In Technologia drewna : drewno - materiał wszechczasów : 14. konferencja naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW, Warszawa, 13-15 listopada 2000. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji "Rozwój SGGW", 2000. - ISBN 83-7274-025-9. - S. 228-231

Physico-mechanical phenomenons in sanding process of natural and modified wood / Alena Očkajová, Mikuláš Siklienka, Štefan Barcík. In IWMS 14 : proceedings of the 14th international wood machining seminar, September 12-19, 1999, Paris. 2. - 1. vyd. - Paris : Cirad, 1999. - ISBN 2-87614-362-3. - S. 691-700.

The influence of grain direction upon the wood removal in abrasive planing = Vplyv smeru vlákien na úbytok dreva pri hobľovaní / Alena Očkajová ... [et al.]. In Technologia drewna : drewno - materiał o wszechstronnym przeznaczeniu i zastosowaniu : 13. konferencja naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW, Warszawa, 16-18 listopada 1999. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji "Rozwój SGGW", 1999. - ISBN 83-87660-97-3. - S. 287-292.

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Pracovné prostredie a ergonómia / Alena Očkajová ... [et al.] ; rec. Edward Kowal, Anton Osvald, Anna Bencová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 402 s. [22,03 AH]. - ISBN 978-80-557-0617-7

Identifikácia a posudzovanie rizika : vysokoškolská učebnica / Ján Zelený, Alena Očkajová ; rec. Anton Osvald, Ondrej Nemčok, Martin Mrenica. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 197 s. [11,5 AH]. - ISBN 978-80-557-0586-6

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bezpečnosť práce v drevospracujúcom priemysle = Safety work in woodworking industry / Andrej Banski, Alena Očkajová, Eva Sujová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. - 148 s. [7,45 AH]. - ISBN 978-80-228-2292-3
Legislatíva BOZP a riziká v DSP [CD ROM] = Legislation of safety at work and risk in woodworking industry : odborná monografia / Adrián Banski, Alena Očkajová, Erika Sujová ; rec. Zdeněk Kopecký, Iveta Marková. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2010. - 107 s. [5,35 AH]. - ISBN 978-80-228-2144-5

Procesy obrábania, nástroje a vývoj účelových zariadení pre výskum a vývoj nových generácií výrobkov a technológií / Ján Oswald, Ján Svoreň ... [et al.] ; rec. Jozef Lisičan. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1993. - 100 s. [4,28 AH]. - ISBN 80-228-0294-8

 

Skriptá a učebné texty

Materiály a technológie 1 : drevárske technológie / Alena Očkajová, Martin Kučerka ; rec. Ladislav Dzurenda, Štefan Barcík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011. - 115 s. [5,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0262-9
Materiály a technológie 1 : vlastnosti dreva / Alena Očkajová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2007. - 109 s. [5,45 AH]. - ISBN 978-80-8083-491-3

Bezpečnostné inžinierstvo v drevospracujúcom priemysle / Alena Očkajová ; rec. Anton Osvald, Gerald Kubíny. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - 132 s. [6,65 AH]. - ISBN 80-228-1360-5

Nástroje na obrábanie dreva / Ľubomír Javorek, Magda Jesenská, Alena Očkajová ; rec. Jozef Lisičan, Teodor Komenda. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1994. - 220 s. [7,91 AH]. - ISBN 80-228-0279-4
[JAVOREK, Ľubomír (34%) - JESENSKÁ, Magda (33%) - OČKAJOVÁ, Alena (33%) - LISIČAN, Jozef (rec.) - KOMENDA, Teodor (rec.)]

 

 

 

 Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-