Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie
Tajovského 40
974 01 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Výučba

 1. Diverzita a fylogenéza rastlín Bc. (ŠP Environmentálna biológia, ŠP Učiteľstvo biológie - v kombinácii), prednášky, cvičenia
 2. Biotopy Slovenska: Bc. (ŠP Environmentálna biológia, ŠP Učiteľstvo biológie - v kombinácii), prednášky, cvičenia
 3. Dendrológia: Bc.(ŠP Environmentálna biológia, ŠP Učiteľstvo biológie - v kombinácii), semináre
 4. Terénne cvičenia z botaniky a zoológie: Bc. (ŠP Environmentálna biológia, ŠP Učiteľstvo biológie - v kombinácii), cvičenia
 5. Ekológia obnovy: Mgr. (ŠP Environmentálna biológia), prednášky, cvičenia, semináre
 6. Aplikovaná botanika: Mgr. (ŠP Učiteľstvo biológie - v kombinácii), prednášky, semináre
 7. Ekologická remediácia narušených a kontaminovaných zložiek životného prostredia: PhD. (ŠP Environmentálna biológia)

 

Profesionálna kariéra

1989 – 1996 odborný pracovník, špecialista – botanik, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

1996 – 1998 materská dovolenka

1998 –  trvá  docent (do 2015 odborný asistent), Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

         1998 – 2000 Katedra ekológie

         2000 – 2007 Katedra ekológie a environmentálnej výchovy

         2007 – 2010 Katedra environmentálneho manažérstva

         2010 –  2014 Katedra životného prostredia

         2014 – trvá    Katedra biológie a ekológie

2008 –  trvá  člen Inštitútu biológie a geológie spoločné pracovisko Geologického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV a FPV UMB v Banskej Bystrici

 

Vzdelanie

 • doc. (2014) Hornicko-geologická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava, odbor Ochrana životního prostředí. Téma habilitačnej práce: Rastliny ako indikátory stavu životného prostredia v prírodných a kontaminovaných územiach.
 • PhD. (2009) Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, pracovisko Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Téma dizertačnej práce: Priestorová analýza ekoelementov a fytogeografických hraníc na príklade Zvolenskej kotliny.
 • RNDr. (1989) Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor Všeobecná biológia. Téma diplomovej práce:  Rod Crepis L. na Slovensku. – Druhy horských a vysokohorských polôh.

 

Oblasti výskumu

 • Štúdium kontaminácie banských háld s využitím rastlinných indikácií a štúdium biokoncentrácií a translokácií ťažkých kovov v systéme substrát – podzemná časť rastliny – nadzemná časť rastliny s cieľom identifikovať druhy vhodné pre fytoremediáciu. Populačné štúdie vybraných dominantných rastlinných druhov na banských haldách.
 • Hodnotenie travinno-bylinných biotopov a manažmantové opatrenia vedúce k ich priaznivému stavu.
 • Floristické a floristicko-ekologické analýzy vybraných území (aj vo vzťahu k vyhodnoteniu dopadu antropického tlaku).

 

Súčasné projekty

 • 2022 – 2026     APVV-21-0044 Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae  (zástupca za školstvo)
 • 2021 – 2025    APVV-20-0358 Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
 • 2022 – 2025    VEGA 2/0098/22 Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy (zástupca projektu)
 • 2021 – 2024    VEGA 2/0132/21 Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii (zástupca projektu)
 • CEEPUS  RS-1607-03-2324 Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe CEEPUS (2024.9.2)

 

Ukončené projekty

 1. 2019 – 2022  VEGA 1/0291/19 Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy (zástupca projektu)
 2. 2017 – 2020  VEGA 2/0040/17 Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy (zástupca projektu)
 3. 2015 – 2017  VEGA 1/0538/15   zástupca vedúceho projektu Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy. Vedúci projektu: prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., FPV UMB v Banskej Bystrici
 4. 2013 – 2016  VEGA 2/0099/13   zástupca vedúceho projektu Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie. Vedúci projektu: Mgr. Katarína Hegedüšová Vantarová, PhD., Botanický ústav SAV Bratislava 
 5. 1999 – 2016  Spracovávateľ vybraných botanických hesiel prerozsiahle dielo Encyklopedického ústavu SAV Encyclopaedia Belianas podtitulomSlovenská všeobecná encyklopédia; externý spolupracovník na doterajších 7 zväzkoch.
 6. 2013 – 2015  Kód výzvy: OPV-2011-1.2/03-SORO  Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici.
 7. 2010 – 2014  APVV -0663-10 Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie.
 8. 2011 – 2013  VEGA 1/0762/09: Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
 9. 2009 – 2011  VEGA 1/0762/09: Ekologická integrita krajiny a hodnotenie jej zmien v kultúrnej krajine vo vzťahu k ochrane biodiverzity a k udržateľnému rozvoju v období globálnej klimatickej zmeny.
 10. 2005 – 2007  APVT-51-026404:  Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore; externý spolupracovník (spracovanie kľúča pre rod MatthiolaCrepis).
 11. 2009 – 2011  externý spolupracovník EEA projekt Manažmentové modely pre travinné biotopy (dizajnovanie pokusov, zber a analýza floristických údajov). Vedenie projektu: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie Bratislava  v spolupráci s Botanickým ústavom SAV v Bratislave
 12. 2007 – 2009  VEGA 1/4051/07: Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny.
 13. 2006 – 2008  VEGA 1/3256/06 vedúca grantu Metodika určovania fytogeografických hraníc na základe priestorovej distribúcie ekoelementov využitím geoštatistických nástrojov a GIS
 14. 2006 – 2008  APVV-51-015605: Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách; externý spolupracovník (spracovanie flóry banských háld, odoberanie botanických vzoriek v teréne a ich predspracovanie na analýzy ťažkých kovov).
 15. 2002 – 2004  VEGA 1/0236/03  Kľúčové kompetencie vo vysokoškolskej výučbe budúcich eko-poradcov a edukátorov environmentálnej výchovy.
 16. 2000 – 2002  VEGA 1/7082/20: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. IV. Vegetácia lúk, pasienkov, slanísk a xerotermných stanovíšť.
 17. 2000 – 2002  VEGA 1/7020/20: Taxonómia, biológia, ekológia a fytocenológia niektorých ohrozených taxónov flóry Slovenska z čeľadí Asteraceae, Cichoriaceae, OrchideaceaePoaceae.

 

Inštitucionálne vedecké granty:

2001 – 2005 Grant FPV UMB v Banskej Bystrici: Ekologická analýza trávno-bylinnej vegetácie Zvolenskej kotliny vo vzťahu k fytogeografickému členeniu Slovenska

2003 – 2006 Grant Vedeckej univerzitnej grantovej agentúry (VUGA) UMB v Banskej Bystrici 4/2003: Hodnotenie diverzity a distribúcie cievnatých rastlín Zvolenskej kotliny vprostredí geografických informačných systémov (GIS) (2003 – 2006)

 

Medzinárodné projekty

2018 - 2020    598434-EPP-1-2018-1-EPPKA2-CBHE-JP   Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (predĺžený do 2022)

Projekt Interreg Central Europe: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences. Start date: 01.06.2017 End date: 31.05.2020

2000 – 2002 Výchovno-vzdelávací projekt Živá príroda podporovaný Darwin Initiative (Veľká Británia) koordinovaný SAŽP Banská Bystrica a FSC Shrewsbury, Shropshire, GB; člen odborného tímu. (Projekt získal dve prestížne medzinárodné uznania – striebornú cenu Green Apple Awards 2004 v Dolnej komore Veľkej Británie a v súťaži Energy Globe sa umiestnil na druhom mieste v kategórii Winners YOUTH 2004)

 

 

Výber publikačnej činnosti

 

Vedecké monografie domáce

Midriak R., Zaušková Ľ., Sabo P., Gallay I., Gallayová Z., Lepeška T., Hladká D., Lipták, J., Šály R., Krajčovič V., Eliáš P., Šebeň V., Šmelko Š., Turisová I., Uhliarová E., Švidroň I., Cochová S., 2011: Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska. Univerzita Mateja Bela, Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV UMB, Banská Bystrica, 401 s. ISBN 978-80-557-0110-3.

Andráš P. Rusková J., Rusko M., Lichý A., Križáni I. (eds), Dirner V., Turisová I., Polínková K., Matúšková L., Krnáč J., Dubiel J. & Aschenbrenner Š., 2009: Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu. Environmentálne vedy, 52, 128 s. ISBN 978-80-89281-57-2.

Šimko Š. & Turisová I., 2011: Kapitoly z rastlinnej toxikológie : Aristolochia clematitis, Convallaria majalis, Strychnos nux-vomica, Ricinus communis. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, 116 s. ISBN 978-80-557-0281-0.

Kapitoly v domácich vedeckých monografiách

Turisová I. & Uhliarová E., 2019: Rastlinný svet v okolí Malachova + príloha Prehľad doteraz zistených cievnatých rastlín na území Malachova a okolia, s. 60-73, s. 474-487. In Bárdiová M. et al., Malachov : živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou (Monografia obce). Obec Malachov, Malachov, 565 s. ISBN 978-80-570-0729-6. 

Sabo P., Uhliarová E. & Turisová I., 2011: Koncepcie ekologickej komplexity a integrity a možnosti ich využitia pri výskume ekosystémov Slovenského krasu. s. 133–155. In Vološčuk I. (ed.), Dynamika sukcesných procesov, štruktúry a ekologickej integrity ekosystémov Slovenského krasu. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 239 s. ISBN 978-80-557-0296-4.

Vedecké práce v impaktovaných časopisoch a databázach CC, Web of Science a SCOPUS

Turisová I., Kviatková T., Możdżeń K. & Barabasz-Krasny B., 2020: Effects of Natural Sorbents on the Germination and Early Growth of Grasses on Soils Contaminated by Potentially Toxic Elements. Plants 9(11), 1591; https://doi.org/10.3390/plants9111591 [CC; IF 2019=2.762]

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., & Turisová I., 2020: The role of light in the adaptation of Thymus praecox Opiz subsp. praecox for diverse habitat conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48/3:  DOI 10.15835/nbha48311937 [WoS; IF 2019=1.168]

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Stachurska-Swakoń A., Zandi P., Puła J., Wang Y. Turisová I., 2020: Allelopathic interactio between two common meadow plants: Dactylis glomerata L. and Trifolium pratense L. Biologia 75/5: 653–663. https://doi.org/10.2478/s11756-020-00438-6. [CC; IF 2019=0.811].

Širka P., Galvánek D., Turisová I. & Sabovljević M., 2019: What are the main drivers affecting the pattern of bryophyte life history traits at two contrasting spoil heaps? Flora 253: 17–26. https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.02.004. [CC; IF 2018=1.423]

Dudáš M. (ed.), Eliáš P., Mikoláš V., Turis P. & Turisová I., 2019: New floristic records from Central Europe 3 (reports 13–40). Thaiszia – Journal of Botany 29/1: 101–110. [Scopus]

Turis P. & Turisová I., 2019: Does Erysimum hungaricum Zapał. (Brassicaceae) still grow in Romania? Contributii Botanice LIV: 107–122. [Scopus]

Damian G.,  Andráš P., Damian F., Turisová I & Iepure G., 2018: The role of organo-zeolitic material in supporting phytoremediation of a copper mioning waste dump. International Journal of Phytoremediation 20/13: 1307–1316. [CC; IF 2017= 1,886]

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Zandi P. & Turisová I., 2018: Influence of allelopathic activity of Galinsoga parviflora Cav. and Oxalis fontana Bunge on the early growth stages of cultivars Raphanus sativus L. var. radicula Pers. Biologia 73/12: 1187–1195. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0095-5 [CC; IF 2017=0.696].

Širka P., Bittnerová S. & Turisová I., 2018: Succession pattern at two mineralogically different spoil heaps in Central Slovakia. Biologia 73/9: 809–820. DOI: 10.2478/s11756-018-0095-5. [CC; IF 2017=0.696].

Širka P., Turisová I. & Galvánek D., 2018: What are the principal environmental filters driving species composition and succession on mineralogically different spoil heaps? Écoscience 25/3: 295–309. [CC; IF 2017=0.696]

Andráš P., Matos J. X., Turisová I., Batista J. M., Kanianska  R. & Kharbish S., 2018: The interaction of heavy metals and metalloids in the soil–plant system in the São Domingos mining area (Iberian Pyrite Belt, Portugal). Environmental Science and Pollution Research 25: 20615–20630. https://doi.org/10.1007/s11356-018-2205-x [CC; IF 2017=2.800]

Andráš P., Turisová I., Buccheri G., Midula P., Andráš P. Jr., Dirner V., Kučerová R., Castro F.I.P. & Matos J.X., 2017: Potentially toxic elements in the representatives of the genus Pinus L. and Quercus L. at the selected Slovak, Italian and Portuguese copper deposits. Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 12/1: 95–107 [WoS, IF 2016=0.88]

Turisová I., Sabo P., Štrba T., Koróny S., Andráš P. & Širka P., 2016: Analyses of floristic composition of the abandoned Cu-dump field Piesky (Starohorské vrchy Mts, Slovakia). Web Ecology 16/1: 97–111. [WoS; IF 2016=0.941]

Zajac, M., Ujházy, K., Škodová, I., Kuzemko, A., Borsukevych, L., Danylyuk, K., Duchoň, M., Figura, T.,  Kish, R., Smatanová, J., Turis, P., Turisová, I., Uhliarová, E. & Janišová, M., 2016: Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians. Phytocoenologia 46/3: 257–293. [CC; IF 2016/2017=1.657]

Andráš P., Turisová I.,Buccheri G., Matos J. M. X. & Dirner V., 2016: Comparison of heavy-metal bioaccumulation properties in Pinus sp. and Quercus sp.in selected European Cu deposits. Web Ecology 16/1: 1–7. [WoS; IF 2016=0.941]

Hroncová E., Ladomerský J., Andráš P. & Turisová I., 2016: Thermal treatment of wood for mitigating of climate change. Key Engineering Materials 688: 195-–03. [Scopus]

Turisová I., Štrba T., Aschenbrenner Š. & Andráš P., 2013: Arabidopsis arenosa (L.) Law. on Metalliferous and Non-metalliferous Sites in Central Slovakia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 91/4: 469–474. [CC, Scopus, IF 2013=1.216]

Hlásny T. & Turisová I., 2012: Spatial modelling-based aproach to phytogeographical regionalizaton using grassland vegetation data. Central European Journal of Biology 7/2: 318–326. [CC, Scopus, IF 2012=0.818]

Andráš P., Turisová I., Marino A. & Buccheri G., 2012: Environmental hazards associated with heavy metals at Ľubietova Cu-deposit (Slovakia). Chemical Engineering Transaction, 28: 259–264. [WoS, Scopus]

Andráš P., Turisová I., Krnáč J., Dirner V., Voleková-Lalinská B., Buccheri G. & Jeleň S., 2012: Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Procedia Environmental Sciences 14: 3–21. [WoS, Scopus]

Uhliarová E., Sabo P., Turisová I., Hladká D. & Martincová E., 2012: Distribution of alien species in habitats of the Piešťany spa town surroundings. Thaiszia – Journal of Botany 22/2: 255–-69. [Scopus]

Turisová I. & Hlásny T., 2010: Identification of phytogeographical borders using grassland vegetation data. Biologia 65/4: 630–638. [CC, Scopus, IF 2010 = 0.609]

Eliáš P. jun., Turisová I. & Ťavoda O., 2010: Occurence of Small flower Hawksbeard (Crepis pulchra L.) in Slovakia. Thaiszia – Journal of Botany 20/2: 127–135. [Scopus]

Andráš P., Turisová I., Šlesárová A. & Lichý A., 2007: Influence of the dump sites on development of selected plants in the Ľubietová area (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2/1: 5–20. [WoS, Scopus, IF od roku 2008]

Turisová I., 1997: Crepis sibirica L. na Slovensku. Preslia 69/1: 115–119. [Scopus]

 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Širka P., Turisová I. & Petrášová A., 2016: Bryophytes of Cu-mine heaps in the vicinity of Banská Bystrica (Central Slovakia). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 1/1: 24–41.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P. & Turisová I., 2016: Biometric analysis of interspecific hybrids between Rosa canina L. and Rosa rubiginosa L. (section Caninae DC. em. Christ.). Modern Phytomorphology, 5/9: 9–25.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P. & Turisová I., 2015: Rosa dumalis Bechst. in the buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia) – morphological differentiation. Modern Phytomorphology, 4/7: 39–45.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P. & Turisová I., 2014: Morphological differentiation of Rosa agrestis Savi in the buffer zone of the Low Tatras national park (Slovakia). Modern Phytomorphology, 3/5: 53–61.

Turisová I., Štrba T.& Aschenbrenner Š., 2014: Floristic composition on the abandoned copper heaps in Central Slovakia. Romanian Journal of Mineral Deposits, 87/1: 61–64.

Štrba T., Turisová I. & Aschenbrenner Š., 2014: Flora and vegetation of copper mine heap in Richtárová (The Starohorské Vrchy Mts., Slovakia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio C Biologia, 69: 29–39. DOI 10.2478/umcsbio-2013-002

Andráš P., Turisová I., Lacková E., Kharbish S., Krnáč J. & Čmielová L., 2013: Environmental Risk Due to Heavy Metal Contamination Caused by Old Copper Mining Activity at Ľubietová Deposit, Slovakia. Energy and Environment Research, 3/2: 182–197.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P. & Turisová I., 2013: The genus Crataegus L. in the western part of the buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia) in accordance with recent morphological and systematic recognition. Modern Phytomorphology, 2/3: 19–24.

Štrba T., Turisová I. & Aschenbrenner Š., 2013: Morphometric analysis of Arabidopsis arenosa (L.) Lae. on the waste heap Maximilián in Špania Dolina (Starohorské vrchy Mts.). Modern Phytomorphology, 2/4: 13–16.

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Turis P. & Turisová I., 2012: Taxonomic revision of roses (Rosa L.) of selected areas in buffer zone of the Low Tatras National Park (Slovakia). Modern Phytomorphology, 1/1: 11–14.

Janišová M., Uhliarová E., Hlásny T. & Turisová I., 2010: Vegetation-environment relationship in grassland communities in central Slovakia. Tuexenia (Göttingen), 30: 423–443. [od 2011 vo Web of Science, IF od roku 2013]

Škvareninová J., Turisová I. & Snopková Z., 2008: Priestorová analýza nástupu začiatku kvitnutia Convallaria majalis L. na strednom Slovensku. Meteorologické zprávy 61/5: 149–153.

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R. & Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych environmentálnych problémov. Inštitút výskumu krajiny a regiónov, Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied, iverzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 320 s. ISBN 978-80-557-0077-9 (knižná verzia), ISBN 978-80-557-0077-9 (elektronická verzia na CD).

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
15:00 - 17:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
v ostatné dni podľa dohody