Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra fyziky

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť

Mechanika

Základy fyzikálnych meraní

Základy didaktiky fyziky

Didaktika fyziky 1

Aktívne poznávanie vo fyzike

Didaktika riešenia fyzikálnych úloh

Dejiny fyziky

 

 

Vedecko-výskumná činnosť

Teória vyučovania fyziky - bádateľské metódy na ZŠ, využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní fyziky, problémy integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizácia prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, popularizácia prírodných vied.

 

Profil na Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Janka_Raganova

 

Najvýznamnejšie riešené grantové projekty

2013 – 2016

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education. FP7 programme, No. 321278.

2013 – 2016

HOPE – Horizons in Physics Education. Erasmus academic network č. 540130-LLP-1-2013-1-FR

2008 – 2012

Inštitucionálna koordinátorka projektu STEPS TWO programu ERASMUS.

2006 – 2009

Administrátorka projektu APVV č. LPP-0028-06 Brána vedy otvorená.

2005 – 2007

Lokálny koordinátor projektu Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching – part 2 programu Leonardo da Vinci II.

2000 – 2004

Zástupca lokálneho koordinátora projektu SI 143008 Computerised Laboratory in

Science and Technology Teaching programu Leonardo da Vinci II.

1995 – 1998

Členka centrálneho koordinačného tímu projektu Tempus SJEP 09272 Science

Teacher Training 2000.

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2014

Habilitácia v odbore teória vyučovania fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

2006

Udelený titul PhD

1996 – 2001

 

Doktorandské štúdium – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky, v roku

1993 – 1995

Doplňujúce pedagogické štúdium na MFF UK v Bratislave

1982 – 1988

Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave
vedný odbor: Fyzika hraničných odborov
zameranie: matematická fyzika (RNDr.)

 

Výber z publikačnej činnosti

RAGANOVA, J: - HRUŠKA, M.: An investigation of thermal phenomena in the conditions of distance physics education. In: AIP Conference Proceedings 2458, 030027 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0082243

RAGANOVÁ, J. – PIVARČI, T: DEVELOPMENT OF STUDENTS' INQUIRY SKILLS AT PHYSICS LESSONS IN SLOVAKIA. In: Proceedings of ICERI2020 Conference, 13th International Conference of Education, Research and Innovation, 9th-10th November, Seville, Spain. IATED Academy : 2020, pp. 3974 – 3980. ISBN 978-84-09-24232-0, ISSN 2340-1095

RAGANOVÁ, J. – PIVARČI, T.: The study of pupil primary concepts, selected skills and cognitive operations within an inquiry-based activity. In: Valovicova, L. – Ondruska, J. and Zelenicky, L.: DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century. AIP Conf. Proc. 2152. New York (USA) : AIP Publishing, 2019, p. 030027-1 – 030027-7.  ISBN 978-0-7354-1987-4, ISSN 0094-243X (Scopus, Web of Science)

Raganova, J., Holec, S., Hruska, M., & Pfefferova, M. S. (2019). Inquiry and Chain Reaction in Slovakia. In S. Bevins, L. Lehane, & J. Booth (Eds.), Comparative Perspectives on Inquiry-Based Science Education (pp. 157-167). Hershey, PA: IGI Global., 2019. doi:10.4018/978-1-5225-5439-4.ch010

PIVARČI, Tomáš – RAGANOVÁ, Janka: A STUDY OF AN IMPLEMENTATION OF INQUIRY APPROACHES AT PHYSICS LESSONS IN SLOVAKIA. In: Proceedings of ICERI2018 Conference 12th-14th November 2018, Seville, Spain. IATED Academy : 2018, s. 4138 – 4145. ISBN: 978-84-09-05948-5. WoS

RAGANOVÁ, J. – HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – PIVARČI, T.: Implementácia bádateľských aktivít do výučby prírodovedných predmetov v podmienkach slovenského školstva. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo UMB, 2018. 125 s. (9,45 AH). ISBN 978-80-557-1517-9  (Podiel 25 %)

RAGANOVÁ, J. – PIVARČI, T.: Rozvíjanie fyzikálneho poznania prostredníctvom podujatí neformálneho vzdelávania. In: Matematika – fyzika – informatika 26, No 3, 2017, p. 219-226. ISSN 1210-1761 (Print), ISSN 1805-7705 (On-line)

PIVARČI, T. – RAGANOVÁ, J.: Development of Life Skills through Physics Content. In: VALOVICOVA, L. – ONDRUSKA, J. (eds.): Didfyz 2016: From the Roots to Contemporary Education - Proceedings of the 20th International Conference. American Institute of Physics Conf. Proc., Volume 1804, 2017, p. 030007-1 – 030007-7. ISBN 978-0-7354-1472-3

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J. ­– HRUŠKA, M – HOLEC, S.: Theory versus practice at implementation of inquiry- based approaches into physics education. In: VALOVICOVA, L. – ONDRUSKA, J. (eds.): Didfyz 2016: From the Roots to Contemporary Education - Proceedings of the 20th International Conference. American Institute of Physics Conf. Proc., Volume 1804, 2017, p. 030008-1 – 030008-8. ISBN 978-0-7354-1472-3

HRUŠKA, M. – HOLEC, S. ­– SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J.: Uplatňovanie integrovaného prístupu prostredníctvom relizácie aktivít bádateľského charakteru. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov. Bratislava : APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu, 2016, s. 34. ISBN 978-80-8082-954-4.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J.: Možnosti využitia bádateľských aktivít vo výučbe prírodovedných predmetov. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov. Bratislava : APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu, 2016, s. 70. ISBN 978-80-8082-954-4.

RAGANOVÁ, J. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M.: Professional development of physics teachers in the frame of Chain Reaction project. In: HOPE annual forum 2016: Physics Teaching in Europe and HOPE in Perspective. Programme and Abstracts. Paris (France): Université Pierre et Marie Curie, 2016, s. 20. ISBN 978-2-9554388-2-4, EAN 9782955438824.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. – RAGANOVÁ, J. – HRUŠKA, M.: Cross Curricular Relationships in the Context of Inquiry-Based Science Education. In: KOSTOLÁNYOVÁ, K. (ed.): Information and Communication Technology in Education. Conference Proceedings. Ostrava : University of Ostrava, 2016, p. 141-148. ISBN 978-80-7464-850-2.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. – RAGANOVÁ, J. – HRUŠKA, M.: Cross-curricular aproaches in Inquiry-based science teaching. ICTE Journal, 2016, 5(3), p. 34-43. ISSN 1805-3726.

https://www.degruyter.com/view/j/ijicte.2016.5.issue-3/ijicte-2016-0011/ijicte-2016-0011.xml

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J.: Možnosti využitia bádateľských aktivít vo výučbe prírodovedných predmetov. In: Biológia ekológia, chémia. Časopis pre školy. Roč 20, č. 3 (2016), s. 14-18. ISSN 1338-1024.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam – HOLEC, Stanislav – HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, Janka: Stratégia rozvíjania bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania v projekte Chain Reaction. In: Džubinská, A. – Reiffers, M. (eds.): Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie organizovanej v Prešove. Prešov : Slovenská fyzikálna spoločnosť. Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove, 2015, s. 210-215. ISBN 978-80-971450-4-0

HRUŠKA, Martin – HOLEC, Stanislav, RAGANOVÁ, Jana: Investigating properties of light in the frame of lower and upper secondary education. In: HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. Education for Science and through Science. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 83-87.

RAGANOVÁ , Jana – HRUŠKA, Martin – BENIAČIKOVÁ, Mária – KRIŠKOVÁ, Katarína: Development of positive attitudes towards science at the children summer camp. In: HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. Education for Science and through Science. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 193-197.

RAGANOVÁ, Jana – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam – HOLEC, Stanislav: Kam smeruje fyzikálne vzdelávanie, alebo problémy (nielen) slovenského fyzikálneho vzdelávania. In: Československý časopis pro fyziku, svazek 62, č. 5-6/2012, s. 312-315. ISSN 0009-0700

HOLEC, Stanislav – KMEŤOVÁ, Jarmila – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam –RAGANOVÁ, Jana – HRUŠKA, Martin: Testovanie prírodovednej gramotnosti PISA 2006. In: BAGALOVÁ, Ľ. – BIZIKOVÁ, Ľ. (eds): Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2011, s. 59-69. ISBN 978-80-8118-057-6

HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, Jana:Investigations of life science processes with the use of computerised laboratory tools.In: International Conference ComLab 2007 – Computerised laboratory in sciene and technology education. Proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007, s. 18. ISBN 978-961-253-009-9.

HOLEC, S. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J. 2004. Computer Simulations in Mechanics at the Secondary School[Počítačové simulácie v mechanike strednej školy]. In: Informatics in Education, 2004, Vol. 3, No. 2, 229 – 238. ISSN 1648-5831.

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. 2004. Integrated Science through Computer-aided experiments [Integrovaná prírodoveda cez počítačom podporované experimenty]. In: Informatics in Education, 2004, Vol. 3, No. 2, 219 – 228. ISSN 1648-5831.

HOLEC, Stanislav et al. 2004. Integrovaná prírodoveda v experimentoch. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2004. 216 s. ISBN 80-8055-902-3 (podiel 34 %).

HOLEC, Stanislav et al. 2004. Integrovaná prírodoveda v experimentoch. Žiacke pracovné listy. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2004. 126 s. ISBN 80-8055-903-1 (podiel 19 %).

HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, J. Bádateľské aktivity žiakov v prírodovednom vzdelávaní podporované informačnými a komunikačnými technológiami. In: ACTA DIDACTICA 6. Informačno-komunikačné technológie v prírodovednom vzdelávaní. Edícia Prírodovedec č. 122. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2003, s. 37 – 42. ISBN 80-8050-643-4

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: The Course on Integrated Science in Experiments. [Počítačom podporované laboratórium v prírodovednom a technickom vzdelávaní: kurz Integrovaná prírodoveda v experimentoch.] In: MÉNDEZ-VILAS, A. (ed): Journal of Digital Contents, Vol. 1, Issue 1. Special issue on: Information society and education. Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies in Education (ICTE2002). Badajoz, Spain : FORMATEX, 2003, s. 24 – 29. ISSN: 169-313X

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Integration of ICT into learning activities within science education. In: MECHLOVÁ, Erika (ed): Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava : University of  Ostrava, 2003, s. 89  –  93. ISBN 80-7042-888-0

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Computerised Laboratory: Integrated Science Through Experiments. [Počítačom podporované laboratórium: Integrovaná prírodoveda v experimentoch]. In: 8. mednarodna izobraževalna računalniška konferenca – MIRK 2003, 15. – 17. maj 2003, Piran. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003, s. 235 – 239. ISBN 961-234-455-8

RAGANOVÁ, Jana – BULLA, Martin: Interaktívne fyzikálne pomôcky ako prostriedok zvyšovania názornosti vo fyzikálnom vzdelávaní. In: Matematika - fyzika - informatika, 10, 2000/2001, č. 7, marec 2001, s. 417 - 425. ISSN - 1210-1761.

RAGANOVÁ, Jana – BULLA, Martin: Rozvíjanie fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom interaktívnych výstav. In: Acta Universitatis Matthiae Belii FPV III/9. Fyzika. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 1999, s. 100 - 109. ISBN 80-8055-296-7

HOLEC, Stanislav – RAGANOVÁ, Jana: New Approaches to Science Education in the Slovak Republic [Nové prístupy v prírodovednom vzdelávaní v Slovenskej republike]. In: Didactics of Science and Technical Subjects. Volume 1, 1999. Hradec Kralove: Pedagogical Faculty - University of Education, 1999, s. 22 - 28. ISBN 80-7041-147-3

HOLEC, S. – HUDSON, T. – RAGANOVÁ, J. – WALTON, R.: Tempus fugit: science teacher training 2000 – a working collaboration with the Slovak Republic [Tempus iniciatíva: príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 – pracovná spolupráca so Slovenskou republikou]. In: Science Teacher Education, 22, May 1998, str. 16 – 17, published by ASE Hatfield, UK. ISSN: 0961 - 6152

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
10:00 - 12:00
Konzultácie aj v inom čase podľa potreby po dohode vopred emailom.