Kde ma nájdete

Dekanát,Katedra geografie a geológie,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

 • Profesor - 1. 10. 2012 schválený návrh na vymenovamnie za profesora v odbore Geológia - VR UK v Bratislave
 • DrSc. - 2008 vedecká rada SAV

 • Docent - 2006 odbor: geológia miesto: Karlova Univerzita, Praha, téma: Mezozoický alkalický vulkanizmus Západných Karpát 

 • CSc. rok: 1982, odbor: geológia, téma: Petrograficko-geochemická charakteristika metabazitov Západných Karpát

 • Absolvent: Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, rok: 1976 odbor: geochémia

 

Priebeh doterajšej praxe

 • od septembra 2007– doteraz, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • od septembra 1997 – do septembra 2007, Geologický ústav SAV, vedúci vedecký pracovník
 • od júna 1988 – do septembra 1997, Geologický ústav SAV, samostatný vedecký pracovník
 • od decembra 1981 – do júna 1988, Geologický ústav SAV, vedecký pracovník
 • od septembra 1976 – do decembera1981, katedra geochémie PFUK, odborný asistent

 

Pedagogická činnosť - profil:

 • pedagogická profilácia - predmety, vedenie bakalárskych, diplomových, dizertačných prác, prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax,

na FPV UKF v Nitre som viedol v rokoch 2000 až 2006 18 bakalárskych prác

na PFUK Bratislava som viedol 3 diplomové práce

na GlÚ SAV som viedol 4 kandidátske dizertačné práce (2 už skončili)

na FPV UMB 2 doktorandské práce

 • garant študijného programu
 1. stupeň Aplikovaná geológia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 2. stupeň Aplikovaná geológia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 3. stupeň Geochémia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 • garant predmetov Bc. stupeň:

Paleontológia a evolúcia života 1,2; Mineralógia 1,2,3; Historická a stratigrafická geológia 1,2; Regionálna geológia 1, 2, Terénne cvičenia z abiotického prostriedia

 • garant predmetov Mgr. stupeň:

Sedimentológia; Kvartérna geológia Slovenska; Bazénová analýza; Geodynamický vývoj Západných Karpát; Petrológia a geochémia hornín 

 • pedagogická činnosť:

na FPV UKF Nitra som prednášal od roku 2001 do roku 2008 štátnicové predmety: všeobecná mineralógia a systematická mineralógia; okrem toho prednášam ďalšie hlavné a výberové predmety: metódy výskumu minerálov, inklúzie v mineráloch a všeobecná geochémia

- člen komisie doktorandského štúdia pre petrológiu 12-25-9

- člen komisie doktorandského štúdia pre geochémiu12-05-9

- na FPV UMB prenášam od roku 2009: Mineralógia I, 3-0-1, Petrológia I, 3-0-1; Mineralógia II, 3-0-1, Petrológia II, 3-0-1, Mineralógia III, 3-0-1, Mirkoskopia hornín a minerálov 1-0-2; okrem toho vediem bakalárske, diplomové práce a v súčasnosti aj 2 doktorandov

- garant bakalárskeho štúdijného programu aplikovaná geológie (2009 – doteraz)

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

 výskumné projekty národného až medzinárodného významu v rokoch 2006 – 2012

 

Projekt APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja):

•          APVT-012504 -Evolúcia vulkanizmu v priestore a čase počas neskorovarískej a rannealpískej etapy vývoja Západných Karpát. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          APVV-0279-07 Štruktúrno-petrologický model alpidných strižných zón Západných Karpát - porovnanie s podobnými zónami Východných Álp. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.,  Zodpovedný riešiteľ FPV UMB, prof.  RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD.

•          APVV-0663-10 Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu‑ložiskách a možnosti jej remediácie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.;  Zodpovedný riešiteľ FPV UMB,  prof.  RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

•          APVV-0081-10 Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie c orogénnej prizme. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.,  Zodpovedný riešiteľ FPV UMB,  prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., 

•          APVV-15-0050 Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov. 2016-2019, Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., Zodpovedný riešiteľ FPV UMB,  prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., 

 •          APVV-19-0065 Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo[1]plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát; Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., Zodpovedný riešiteľ FPV UMB,  prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., 

 

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

•          VEGA – 7091 Cr-spinely, indikátory geotektonickej pozície a sedimentačného prostredia hornín v rôznych jednotkách Západných Karpát a Álp. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 3179 Permská riftogenéza v evolúcií Západných Karpát – význam, petrológia a gotektonické aspekty. Zodpovedný riešiteľ – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 2/0104/08 Tri typy migmatitov v kryštaliniku Nízkych Tatier. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 2/0065/11 Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.; členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.;

•          VEGA-1/0744/1 Lamprofýry Západných Karpát; petrológia a geochémia. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

•          VEGA 1/0237/18  Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ 2018-2020,  Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: RNDr. Roberta Prokešová PhD., Mgr. Juraj BUtek, doc. RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

 

KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

•          KEGA-011UMB-4/2011 Aplikovaná geológia – nový štúdijný program II.stupňa VŠ štúdia. Zodpovedný riešiteľ – doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ludmila Illášová, CSc., RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

 

Projekt strategického dokumentu: Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Banskobystrického kraja (RSP) pre VUC (2006). Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

 

Projekty UNESCO:

IGCP 274 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc. - vedúci národnej metamorfnej komisie,

IGCP 304 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.- vedúci národnej pracovnej skupiny,

IGCP 369, 408, 442 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.- aktívny člen.

 

V roku 1989 som spolu s prof. Hovorkom dostal prémiu Slovenského literárneho fondu za „najlepšiu vedeckú prácu za rok 1989“ za monografiu: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát.