doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia
Tajovského 55
974 01 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

 1. Environmentálna politika EÚ
 2. Základy terénneho výskumu
 3. Základy štatistického spracovania dát a tvorba databáz
 4. Environmentálne manažérstvo v urbánnom  plánovaní
 5. Environmentálne manažérstvo vidieckych regiónov
 6. Udržateľný rozvoj
 7. Územný systém ekologickej stability
 8. Ekológia suchozemského prostredia
 9. Agroekológia
 10. Úprava a tvorba krajiny

 

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie

 1. TOMAŠKIN, Ján – KRIŠKOVÁ, Zdena – JAĎUĎOVÁ, Jana – TOMAŠKINOVÁ, Judita. Prírodné a kultúrne dedičstvo v krajine. Ed. Ján Tomaškin, Zdena Krišková ; rec. Ivan Herčko, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. 196 s. ISBN 978-80-8083-687-0.
 2. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekologické, environmentálne a sociálne funkcie verejnej zelene v urbánnej krajine. Rec. Ivan Vološčuk, Miriam Kizeková, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. CD-ROM, 93 s. ISBN 978-80-557-0468-5.
 3. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Integrovaný manažment Národného parku Slovenský kras. Rec. Ivan Vološčuk, Gabriel Zubriczký. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2013. 148 s. ISBN 978-80-557-0589-7.
 4. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine [elektronický zdroj]. Rec. Ivan Vološčuk, Peter Hric. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. CD-ROM, 93 s. ISBN 978-80-557-1399-1.
 5. TOMAŠKINOVÁ, Judita - ŠŤASTNÁ, Milada - TOMAŠKIN, Ján. Produkčné, ekologické a environmentálne funkcie trávnych porastov v agrárnej krajine. Rec. Ivan Vološčuk, Peter Kovár. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. 135 s. ISBN 978-80-557-1466-0.

Vysokoškolské učebnice

 1. ŠUDÝ, Michal - PIATRIK, Milan - TOMAŠKIN, Ján - DRIMAL, Marek. Voda, ovzdušie, pôda a technológie ich ochrany. Rec. Juraj Ladomerský, Milan Majerník, Jozef Černecký. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 260 s. ISBN 978-80-557-0023-6.
 2. VOLOŠČUK, Ivan - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - BAČKOR, Peter. Ekológia suchozemského prostredia. Rec. Rudolf Midriak, Eduard Bublinec, Eva Križová, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011. 363 s. ISBN 978-80-557-0253-7.
 3. JAĎUĎOVÁ, Jana - LADOMERSKÝ, Juraj - HRONCOVÁ, Emília - KANIANSKA, Radoslava - TRNKOVÁ, Katarína - DRIMAL, Marek - MARKOVÁ, Iveta - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia. Rec. Viera Marková, Juraj Hreško, Jaroslav Demko. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. 174 s. ISBN 978-80-557-1027-3.
 4. KANIANSKA, Radoslava - JAĎUĎOVÁ, Jana - MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila - KIZEKOVÁ, Miriam - TOMAŠKIN, Ján. Ekosystémové služby. Rec. Ivan Vološčuk, Jozef Vilček, Pavel Culdín. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. 244 s. ISBN 978-80-557-1129-4.
 5. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekológia trávnych porastov. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. CD-ROM, 165 s. Publikácia vznikla s využitím prístrojového vybavenia získaného v rámci projektu OP Výskum a vývoj - ITMS 26210120024 "Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB". ISBN 978-80-557-0675-7.
 6. HRONCOVÁ, Emília - LADOMERSKÝ, Juraj - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére. 5. Nakladanie s odpadmi a ostatný priemysel a zariadenia. Rec. Miroslav Badida, Karol Balog, Ružena Králiková. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 205 s. ISBN 978-80-557-1195-9.

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science, SCOPUS

 1. TOMAŠKIN, Ján. Role of non-productional functions of grassland in soil protection and environment. In Carpathian journal of Earth and Environmental Sciences. Baia Mare : North University, 2007. ISSN 1842-4090, 2007, vol. 2, no. 1, pp. 33-38. (WoS)
 2. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. The ecological and environmental functions of grass ecosystems and their importance in the elimination of degradation processes in agricultural landscape. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of Mineral Resources and Environment, 2012. ISSN 1842-4090, 2012, vol. 7, no. 4, pp. 71-78. (WoS)
 3. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Integrated management of the National Park Slovak Karst. In Journal of environmental protection and ecology. Thessaloniki, Greece : Balkan Environmental Association (B.EN.A.), 2013. ISSN 1311-5065, 2013, vol. 14, no. 2, pp. 664-674. (WoS)
 4. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - KMEŤOVÁ, Jarmila - DRIMAL, Marek. The concentration of heavy metals in grassland ecosystems of the Central Slovakia national parks. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of Mineral Rescources and Environment, 2013. ISSN 1842-4090, 2013, vol. 8, no. 4, pp. 35-40. (WoS)
 5. TOMAŠKIN, Ján - JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš - TOMAŠKINOVÁ, Judita. The effect of mineral fertilization on belowground plant biomass of grassland ecosystems. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISSN 1211-8516, 2013, vol. 61, no. 5, pp. 1431-1440. (SCOPUS)
 6. KIZEKOVÁ, Miriam - TOMAŠKIN, Ján - ČUNDERLÍK, Jozef - JANČOVÁ, Ľubica - MARTINCOVÁ, Janka. The yield stability and quality of legumes during two consecutive, extremely dry years. In Agriculture. Piešťany : Plant Production Research Center, 2013. ISSN 0551-3677, 2013, vol. 59, no. 4, pp. 167-177. (SCOPUS)
 7. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Assessment of anthropogenic activity negative impact on the karst landscape and a proposal for revitalization measures. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of mineral resources and environment, 2014. ISSN 1842-4090, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 117-123. (WoS)
 8. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - KIZEKOVÁ, Miriam. Ornamental grasses as part of public green, their ecosystem services and use in vegetative arrangements in urban environment. In Thaiszia - journal of botany. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 1-13. (WoS)
 9. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Life cycle assessment of the nature and history park Il-Majjistral (Malta, EU). In Journal of Environmental Protection and Ecology. Sofia : Scibulcom, 2018. ISSN 1311-5065, 2018, vol. 19, no. 1, pp. 236-245. (WoS)
 10. MARKOVÁ, Iveta - HRONCOVÁ, Emília - TOMAŠKIN, Ján - TUREKOVÁ, Ivana. Thermal analysis of granulometry selected wood dust particles : granulometry of wood dusts. In BioResources [elektronický zdroj]. North Carolina : NC State University, 2018. ISSN 1930-2126, 2018, online, vol. 13, pp. 8041-8060. (WoS - Current Contents)
 11. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - SOPORSKÁ, Petra. Ecosystem services and recreational values as building blocks for eco development in NATURA 2000 sites. In Polish journal of environmental studies. Olsztyn : Hard, 2019. ISSN 1230-1485, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 1925-1932. (WoS - Current Contents)
 12. TOMAŠKINOVÁ, Judita - ŠŤASTNÁ, Milada - TOMAŠKIN, Ján - HNILIČKOVÁ, Helena - HNILIČKA, František. Soil respiration dynamics, as a new approach in nature-based solutions for the reduction of greenhouse gas fluxes in the terrestrial biosphere. In Journal of Environmental Protection and Ecology. Sofia : Scibulcom, 2019. ISSN 1311-5065, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 802-810. (WoS)
 13. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - ŠŤASTNÁ, Milada - THEUMA, Hubert. Environmental management challenges in the 21st century: assessment of protected areas management effectiveness in Slovakia. In Journal of Environmental Protection and Ecology. Sofia : Scibulcom, 2019. ISSN 1311-5065, 2019, vol. 20, no. 4, pp. 2012-2019. (WoS)
 14. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Evaluation of assortment of ornamental grasses and their environmental importance in the urban landscape. In Journal of Environmental Protection and Ecology. Sofia : Scibulcom, 2020. ISSN 1311-5065, 2020, vol. 21, no. 5, pp. 1673-1682. (WoS)
 15. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - THEUMA, Hubert - VALERO, Andrés F. Alcántara -  ATTARD, Vincent. Addressing Present Challenges in the Life-Cycle Wetlands Management to Successfully Integrate Sustainability and Good Governance. In Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vilnius : Gediminas Technical University, 2021. ISSN 1648-6897, 2021, vol. 29, no. 1, pp. 48-60. (WoS)
 16. TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - THEUMA, Hubert. Chlorophyl fluorescence as a criterion for the diagnosis of abiotic environmental stress of Miscanthus x Giganteus hybrid. In Polish Jornal of Environmental Studies. Olsztyn : Hard, 2021. ISSN 1230-1485, 2021, vol. 30, no. 4, pp. 3269-3276. (WoS - Current Contents)

Vedecké práce v zborníkoch registrovaných v databázach Web of Science

 1. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - JAĎUĎOVÁ, Jana. The values education as a key pillar of education in the context of sustainable development. In ICERI 2012 : 5th International conference of education, research and innovation, Madrid (Spain) 19th - 21st of November, 2012. - Madrid : International Assotiation of Technology, Education and Development (IATED), 2012. ISBN 978-84-616-0763-1, pp. 2974-2978.
 2. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. Management of sustainable development of schools by evaluation of file indicators of sustainable development of schools. In CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. INTED 2013 : 7th International Technology, Education and development Conference. - Valencia : IATED, 2013. ISBN 978-84-616-2661-8, pp. 4791-4795.
 3. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. Solving problems of globalization through the prevention of intercultural conflicts by experiental education or education for tolerance. In CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. INTED 2013 : 7th International Technology, Education and development Conference. - Valencia : IATED, 2013. ISBN 978-84-616-2661-8, pp. 4867-4873.
 4. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. "FIT" model as a key tool of stakeholder education in the context of education for sustainable development in protected areas in Slovakia. In INTED 2014 : 8th International technology, education and development conference, March 10th - 12th, Valencia (Spain) 2014, conference proceedings. 1. vyd. - Valencia : IATED, 2014. ISBN 978-84-616-8412-0. ISSN 2340-1079, pp. 3719-3728.
 5. TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Cross-cultural experiential learning during the short-term non-formal educational activity. In Lifelong learning and sustainable development. world symposium. Handbook of lifelong learning for sustainable development : world sustainability series, world symposium on lifelong learning and sustainable development, Malta, March 2017. - Cham : Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-63533-0. ISSN 2199-7373, pp. 129-141.

 Ohlasy (aktuálne k 27. 7. 2021)

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

48

2

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

10

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

39

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

86

 

Súčet

 

 

183

 

Projekty a granty

 1. Vedecký projekt č. 1/2441/05: Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky  (komisia VEGA pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy).
 2. Vedecký projekt č. 1/3256/06:  Možnosti revízie fytogeografickej regionalizácie Slovenska využitím geoštatistických nástrojov a GIS (Prípadová štúdia Zvolenská kotlina) (komisia VEGA č. 9 pre biologické a ekologické vedy).
 3. Vedecký projekt č. 1/0446/08: Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (komisia VEGA pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy).
 4. Vedecko-výskumný projekt APVV LPP-0108-09: Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD.
 5. Projekt KEGA č. 226-013UMB-4/2010: Koncepcia výučby novonavrhnutej ťažiskovej jednotky „Ekológia suchozemského prostredia“ a vypracovanie učebnice„Environmentálne systémy“v rámci študijného programu „Systémová ekológia“ v študijnom odbore Synekológia.
 6. Vedecko-výskumný projekt APVV-0098-12: Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb.
 7. Projekt KEGA č. 035UMB-4/2015: Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére.
 8. Projekt 600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT: European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.).
 9. Vedecký projekt č. 1/0110/19: Štúdium využiteľnosti pyrolýznych produktov na báze odpadovej biomasy a čistiarenských kalov v environmentálnych aplikáciách (komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied).
 10. Projekt KEGA č. 029UMB-4/2021: Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-