Interatívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. 2018 - 31. 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:

Martina Škodová

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá spracovaním kurikula, interaktívnych pracovných zošitov a pracovných listov. Výstupom projektu je komplexný učebný materiál pre učiteľov i žiakov, pokrývajúci celé učivo geografie pre ZŠ podľa aktuálneho Štátneho vzdelávacieho programu.