Publikačné výstupy vedecko-výskumnej činnosti

Okrem projektov spolupráce s externým prostredí Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií prostredníctvom svojho technického vybavenia a personálnych kapacít priebežne participuje na rôznych vedecko-výskumných úlohách. Je významným prvkom v oblasti projektovej činnosti Katedry geografie a geológie. Aktuálne ide o riešenie projektových úloh v rámci  projektu APVV-18-0185 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja (2019 - 2022) a projektu KEGA  041UMB-4/2019  "Letná banská univerzita" – ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ (2019 - 2021). Výsledkom tohto typu aktivít je rad publikačných výstupov:

 • MASNÝ, M: Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana – zmeny využívania a vývojové trendy. Banská Bystrica: Belianum, 2018
 • BEDNÁRIK, M., PUTIŠKA, R.,  DOSTÁL, I., TORNAI, R., ŠILHÁN, K., HOLZER, F., WEIS, K., RUŽEK, I., 2018: Multidisciplinary research of landslide at UNESCO site of Lower Hodruša mining water reservoir. In Landslides. - Berlin : Springer Berlin Heidelberg, 2018. - ISSN 1612-510X (Print), 1612-5118 (Online). - Vol. 15, no. 6 (2018), pp. 1233-1251.
 • WEIS, K., MASNÝ, M., VONŠÁKOVÁ, D., 2018: The virtual reconstruction of destroyed mining objects as an effective tool for extending the primary geotourism offer. In GEOTOUR 2018 : book of abstracts : international conference on geotourism, minig tourism, sustainable development and environmental protection. - 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice, 2018. - ISBN 978-80-553-2763-1. - Pp. 32.
 • WEIS, K., KUBINSKÝ, D., GUBOVÁ, L., 2018: A multimedia guide to geotourism - an effective tool for the mining attractions promotion in Slovakia. In GEOTOUR 2018 : book of abstracts : international conference on geotourism, minig tourism, sustainable development and environmental protection. - 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice, 2018. - ISBN 978-80-553-2763-1. - Pp. 19.
 • MASNÝ, M., WEIS, K., BOLTIŽIAR, M.,  2018: Case study area Ľubietová and Strelníky: Agricultural abandonment and land use changes since 1949. In Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World : IGU-LUCC research reports / rec. Ivan Bičík, Luděk Šefrna. Volume XIII. - 1. vyd. - Asahikawa : International Geografical Union Commission on Land Use and Land Cover Change, 2018. - ISBN 978-4-907651-14-5. - S. 43-51.
 • WEIS, K.,  MASNÝ, M., GUBOVÁ, L., 2018: Digitálne modelovanie a 3D vizualizácia ako nástroj geografického výskumu, vzdelávania a propagácie. In Geografia na vzostupe? : 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5.-7.9.2018, Bratislava : zborník abstraktov. - 1. vyd. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komeneského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-80-223-4576-7. - S. 107.
 • JESENSKÝ, M., HRONČEK, P., WEIS, K., ČECH, V., 2018: Reconstruction of the historical development of the yeomans residence in Radoľa and its use in tourism . In GEOTOUR 2018 : book of abstracts : international conference on geotourism, minig tourism, sustainable development and environmental protection. - 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice, 2018. - ISBN 978-80-553-2763-1. - Pp. 29.
 • HRONČEK, P., WEIS, K., DOKTOR, M., ČECH, V., JESENSKÝ, M., RYBÁR, P., BENČӦOVÁ, B., BALÁŽ, B., PŘIBIL, M., 2018: Terminological definition of the terms "Pinge" (Binge). In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018. - ISSN 1335-1788. - Roč. 23, č. 4 (2018), s. 433-447.
 • Rekonštrukcia a vizualizácia stredovekej a ranonovovekej krajiny na príklade sídelného archetypu tvrdze na sútoku Vadičov-ského potoka a Kysuce / Hronček, P., Weis, K., Jesenský, M., Čech, V. In Geographia Cassoviensis, č. 2, 2019.
 • Analysis of notice boards (panels) as general information media  in the outdoor mining tourism / Karol Weis, Pavel Hronček, Dana Tometzová et al. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018. - ISSN 1335-1788. - Roč. 24, č. 3 (2019), s. 269-283
 • Relief relics of historical mining near Ľubietová (Central Slovakia) - possibilities for montanistic (mining) research using airborne laser scanning (LIDAR) / Pavel Hronček, Karol Weis, Dana Tometzová et al. In GeoScience engineering. - Ostrava : TU Ostrava - Vysoká škola báňská, 2019. - ISSN 1802-5420. - Vol. 65, no. 4 (2019), pp. 54-64.
 • Montánne vodohospodárske systémy v okolí Ľubietovej v 16. až 20. storočí = Montanistic (mining) water management systems in the area of Ľubietová surroundings from 16th to 20th Century / Pavel Hronček, Karol Weis, Martin Přibil et al. In Studia Historica Nitriensia. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISSN 1338-7219. - Roč. 23, č. 2 (2019), s. 368-402.
 • Transformácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989 [elektronický dokument]. / Žoncová, M. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. 111 s. [5,00 AH].  ISBN 978-80-557-1521-6