Kde ma nájdete

Katedra informatiky,Pasportizacia
Tajovského 40
974 01

Profesijná charakteristika

 

ResearcherID (WoS) A-8246-2016

Author ID (Scopus) 35175249800

 ORCID ID orcid.org/0000-0002-1961-0963

Štúdium

1988 - 1993

Štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (matematika - výpočtová technika)

Téma magisterskej práce: Generátor úloh na minimalizáciu kombinačných logických obvodov. (vedúci práce: prof. Ing. Ján Kolenička, CSc.)

1997

Letná škola Soft-Computingu, Abo University Turku (Fínsko)

1997 - 2001

Externé doktorandské štúdium na Fakulte elektortechniky a informatiky STU v Bratislave

2003

Letná škola HPC - RWTH Aachen (Nemecko)

2006

Obhajoba rigoróznej práce na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Téma rigoróznej práce: Vyučovanie podporované informačnými technológiami.

2007

Obhajoba dizertačnej práce na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Téma dizertačnej práce: Paralelný hybridný genetický algoritmus na optimalizáciu neregulárnych topológií prepojovacích. (školiteľ: prof. Ing. Ján Kolenička, CSc.)

2003 - 2008

Štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK Bratilslava, Kňazský seminár Badín (katolícka teológia)

Téma magisterskej práce: Personalistický rozmer posväcujúcej milosti. (vedúci práce: prof. ThDr. Anton Adam, PhD. CM )

Prax

1993 - 1995

stredoškolský učiteľ - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovínyho, Banská Štiavnica (matematika, technicko-informačné služby)

1995 - 1996

asistent - Katedra informatiky, FPV UMB Banská Bystrica

1996 -

odborný asistent - Katedra informatiky, FPV UMB Banská Bystrica

2003

Wissenschaftliche Hilfskraft - Fakultät fur Elektrotechnik und Informationstechnik, Professur Robotersysteme, TU Chemnitz (Nemecko)

2006 - 2009

vyučovanie predmetov Algoritmizácia a programovanie, Programovacie techniky - FEI STU Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Algoritmy a štruktúry údajov 1, Algoritmy a štruktúry údajov 2, Efektívne algoritmy 2, Genetické algoritmy, Gridové technológie 1, Gridové technológie 2, Vedenie tímového projektu.

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Paralelné výpočty, vysokovýkonné počítanie (gridové počítanie, GPGPU, cloudové počítanie), využitie perférií typu mozog-počítač v aplikáciách pre osoby so špeciálnymi potrebami.

Riešené projekty

ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Koordinátor aktivity 2.1 - Virtuálna univerzita Mateja Bela a odborný riešiteľ.

 

KEGA 039UMB-4/2011 Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí

Riešiteľ

 

Liečenie fóbii prostriedkami imerznej virtuálnej reality

Projekt v spolupráci s firmou Nettech

Publikačná činnosť

Zoznam publikácií a ohlasov do roku 2013.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
11:00 - 12:00   20:10 - 21:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-