Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra geografie a geológie,Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

Profesijná charakteristika

Dosiahnuté vzdelanie:

Bc. (2004 – 2007)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Geografia a kartografia

Špecializácia: Geografické informačné systémy

 

Mgr. (2008 - 2010)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program: Geografia v regionálnom rozvoji

 

RNDr. (2013 – 2014)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

 

PhD. (2011 – 2015)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Systémová ekológia

Študijný program: 4.3.5 Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

 

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

 • Odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny (2018, 2020, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
 • Základy vysokoškolskej pedagogiky (2012, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
 • Kurz inštruktora lyžovania III. triedy (2008, Slovenská lyžiarska asociácia)                   
 • Kurz sprievodcu cestovného ruchu (2006 – 2007, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

 • Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS)

 

Vedecko-výskumný profil

RNDr. Matej Masný, PhD. profiluje svoju vedecko-výskumnú činnosť do oblasti vedných disciplín geografia, krajinná ekológia a geoinformatika, kde sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia, otázkami využívania a transformácie krajiny v kontexte spoločensko-ekonomických a prírodných faktorov. Pri riešení vedecko-výskumných úloh aktívne využíva moderné geoinformačné technológie a zručnosti, najmä z oblasti GIS (platformy ESRI ArcGIS, Q-GIS, SAGA GIS), z oblasti 3D modelovania telies a povrchov s využitím terestrického laserového skenovania (platformy STONEX Reconstructor, Riegl - RiSCAN Pro, CloudCompare, 3DReshaper), z oblasti digitálnej fotogrametrie (Agisoft PhotoScan), ako aj z oblasti bezpilotného diaľkového prieskumu Zeme (UAV technológie GATEWING X100, TRIMBLE UX5, SenseFly eBee). Aktuálne sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike 3D modelovania povrchových foriem reliéfu, téme využitia digitálnej fotogrametrie pri hodnotení krajiny a zmien jej využívania (historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) a aplikácii leteckej fotogrametrie pri vyhodnocovaní lavínového rizika vo vysokohorskom prostredí (spolupráca CGIaDT so Strediskom lavínovej prevencie HZS).

 

Hlavné oblasti vedecko-výskumnej činnosti

 • Geografia
 • Geoinformatika (GIS a aplikácia geoinformačných technológií v geografickom a krajinno-ekologickom výskume)
 • Krajinná ekológia (zmeny využívania krajiny v kontexte spoločensko-ekonomických a prírodných faktorov)

 

Aplikovaná vedecko-výskumná činnosť a participácia na projektoch národnej a nadnárodnej úrovne

 • Copernicus Programme

Realizované v koordinácii Európskej environmentálnej agentúry a Slovenskej agentúry životného prostredia (EEA & SAŽP, 2018, 2020).

Pan-Európsky komponent programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) - riešenie úloh v rámci projektu CORINE Land Cover 2018 - klasifikácia zmien krajinnej pokrývky.

Pan-Európsky komponent programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) – Validation of products High Resolution Layers (HRL) 2015, 2018 - validácia snímok s vysokým rozlíšením.

 

 LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey (Eurostat)

Európsky projekt štatistického hodnotenie využitia krajiny a zmien krajinnej pokrývky. Na národnej úrovni realizovaný v koordinácii Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra / Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VÚPOP, 2018). Súčasť komponentu programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) Imagery and reference data - in situ data.

 

Pedagogická činnosť

 • GIS 1
 • GIS 2
 • Aplikácie GIS
 • Modelovanie regionálneho rozvoja v GIS
 • Diaľkový prieskum Zeme
 • Integrované prístupy k revitalizácii krajiny
 • Ekologická únosnosť a využívanie krajiny
 • Diplomový seminár
 • Úvod do bakalárskej práce

 

Projektová činnosť v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

APVV-18-0185 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja - spoločný projekt FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici (zodpovedný riešiteľ projektu za spoluriešiteľskú organizáciu FPV UMB)

Projekt "Letná banská univerzita" – ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ (spoluriešiteľ projektu)

 

Publikačná činnosť

Kompletnú publikačnú činnosť je možné si pozrieť tu: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/vystupy.html
 

Publons       Orcid       Scopus        Research Gate

Web of Science ResearcherID: AAG-4233-2019

ORCID iD: 0000-0003-1043-0525

SCOPUS Author ID: 57063491800

Research Gate

 

Výber z publikačnej činnosti - databáza Current Contents:

 • MASNÝ, M., WEIS, K., BISKUPIČ, M. 2021. Application of Fixed-Wing UAV-Based Photogrammetry Data for Snow Depth Mapping in Alpine Conditions. In: Drones. 2021, Vol 5, No. 4. 114. https://doi.org/10.3390/drones5040114
 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2015. Multi-temporal analysis of an agricultural landscape transformation and abandonment (Ľubietová, Central Slovakia). In: Open Geosciences (ex Central European Journal of Geosciences). ISSN 2391-5447, 2015, Vol. 7, No. 1. p. 888 – 896

Výber z publikačnej činnosti - databázy WoS a SCOPUS:

 • MASNÝ, M., WEIS, K., BOLTIŽIAR, M. 2017. Agricultural abandonment in chosen terrain attributes context case study from the Poľana Unesco biosphere reserve (Central Slovakia). In: Ekológia: international journal for ecological problems of the biosphere. Vol. 36, no. 4, pp. 339-351.
 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2014. The Abandonment of Agricultural Land: A Case Study of Strelníky (The Poľana Biosphere Reserve – Slovakia). In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. ISSN 1842 – 4090, 2014,  Vol. 9, No. 3. p. 17 – 24.

Odborné monografie

 • MASNÝ, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana – Zmeny využívania a vývojové trendy. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018. 144 s. ISBN 978-80-557-1421-9

  

 PDF na stiahnutie (25,1 MB)

 

Peer Review

 • Recenzent vo vedeckých periodikách Remote Sensing (Current Contents, Web of Science - Clarivate, SCOPUS), Sustainability (Current Contents, Web of Science - Clarivate, SCOPUS) a ďalších.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-