Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra geografie a geológie,Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

Profesijná charakteristika

Dosiahnuté vzdelanie:

Bc. (2004 – 2007)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Geografia a kartografia

Špecializácia: Geografické informačné systémy

 

Mgr. (2008 - 2010)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program: Geografia v regionálnom rozvoji

 

RNDr. (2013 – 2014)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

 

PhD. (2011 – 2015)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Systémová ekológia

Študijný program: 4.3.5 Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

 

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

 • Povolenie na lietanie s bezpilotným lietadlom (2023, Dopravný úrad - divízia civilného letectva)
 • Odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny (2018, 2020, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
 • Základy vysokoškolskej pedagogiky (2012, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
 • Kurz inštruktora lyžovania III. triedy (2008, Slovenská lyžiarska asociácia)                   
 • Kurz sprievodcu cestovného ruchu (2006 – 2007, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

 • Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS)

 

Vedecko-výskumný profil

RNDr. Matej Masný, PhD. profiluje svoju vedecko-výskumnú činnosť do oblasti vedných disciplín geografia, krajinná ekológia a geoinformatika, kde sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia, otázkami využívania a transformácie krajiny v kontexte spoločensko-ekonomických a prírodných faktorov. Pri riešení vedecko-výskumných úloh aktívne využíva moderné geoinformačné technológie a zručnosti, najmä z oblasti GIS (platformy ESRI ArcGIS, Q-GIS, SAGA GIS), z oblasti 3D modelovania telies a povrchov s využitím terestrického laserového skenovania (platformy STONEX Reconstructor, Riegl - RiSCAN Pro, CloudCompare, 3DReshaper), z oblasti digitálnej fotogrametrie (Agisoft PhotoScan), ako aj z oblasti bezpilotného diaľkového prieskumu Zeme (UAV technológie GATEWING X100, TRIMBLE UX5, SenseFly eBee). Aktuálne sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike 3D modelovania povrchových foriem reliéfu, téme využitia digitálnej fotogrametrie pri hodnotení krajiny a zmien jej využívania (historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) a aplikácii leteckej fotogrametrie pri vyhodnocovaní lavínového rizika vo vysokohorskom prostredí (spolupráca CGIaDT so Strediskom lavínovej prevencie HZS).

 

Hlavné oblasti vedecko-výskumnej činnosti

 • Geografia
 • Geoinformatika (GIS a aplikácia geoinformačných technológií v geografickom a krajinno-ekologickom výskume)
 • Krajinná ekológia (zmeny využívania krajiny v kontexte spoločensko-ekonomických a prírodných faktorov)

 

Aplikovaná vedecko-výskumná činnosť a participácia na projektoch národnej a nadnárodnej úrovne

 • Copernicus Programme

Realizované v koordinácii Európskej environmentálnej agentúry a Slovenskej agentúry životného prostredia (EEA & SAŽP, 2018, 2020).

Pan-Európsky komponent programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) - riešenie úloh v rámci projektu CORINE Land Cover 2018 - klasifikácia zmien krajinnej pokrývky.

Pan-Európsky komponent programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) – Validation of products High Resolution Layers (HRL) 2015, 2018 - validácia snímok s vysokým rozlíšením.

 

 LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey (Eurostat)

Európsky projekt štatistického hodnotenie využitia krajiny a zmien krajinnej pokrývky. Na národnej úrovni realizovaný v koordinácii Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra / Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VÚPOP, 2018). Súčasť komponentu programu Copernicus (Copernicus Land monitoring services) Imagery and reference data - in situ data.

 

Pedagogická činnosť

 • GIS 1
 • GIS 2
 • GIS 3
 • GIS 4
 • Aplikácie GIS
 • Modelovanie regionálneho rozvoja v GIS
 • Diaľkový prieskum Zeme
 • Integrované prístupy k revitalizácii krajiny
 • Ekologická únosnosť a využívanie krajiny
 • Diplomový seminár
 • Úvod do bakalárskej práce

 

Projektová činnosť v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

APVV-18-0185 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja - spoločný projekt FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici (zodpovedný riešiteľ projektu za spoluriešiteľskú organizáciu FPV UMB)

Projekt KEGA - 041UMB-4/2019 "Letná banská univerzita" – ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ (spoluriešiteľ projektu)

Projekt VEGA 1/0184/21 Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity (spoluriešiteľ projektu)

 

Publikačná činnosť

Kompletnú publikačnú činnosť je možné si pozrieť tu: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/vystupy.html
 

Publons       Orcid       Scopus        Research Gate

Web of Science ResearcherID: AAG-4233-2019

ORCID iD: 0000-0003-1043-0525

SCOPUS Author ID: 57063491800

Research Gate

 

Výber z publikačnej činnosti - databáza Current Contents:

 • MASNÝ, M., WEIS, K., BISKUPIČ, M. 2021. Application of Fixed-Wing UAV-Based Photogrammetry Data for Snow Depth Mapping in Alpine Conditions. In: Drones. 2021, Vol 5, No. 4. 114. https://doi.org/10.3390/drones5040114
 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2015. Multi-temporal analysis of an agricultural landscape transformation and abandonment (Ľubietová, Central Slovakia). In: Open Geosciences (ex Central European Journal of Geosciences). ISSN 2391-5447, 2015, Vol. 7, No. 1. p. 888 – 896

Výber z publikačnej činnosti - databázy WoS a SCOPUS:

 • MASNÝ, M., WEIS, K., BOLTIŽIAR, M. 2017. Agricultural abandonment in chosen terrain attributes context case study from the Poľana Unesco biosphere reserve (Central Slovakia). In: Ekológia: international journal for ecological problems of the biosphere. Vol. 36, no. 4, pp. 339-351.
 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2014. The Abandonment of Agricultural Land: A Case Study of Strelníky (The Poľana Biosphere Reserve – Slovakia). In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. ISSN 1842 – 4090, 2014,  Vol. 9, No. 3. p. 17 – 24.

Odborné monografie

 • MASNÝ, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana – Zmeny využívania a vývojové trendy. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018. 144 s. ISBN 978-80-557-1421-9

  

 PDF na stiahnutie (25,1 MB)

 

Peer Review

 • Recenzent vo vedeckých periodikách Remote Sensing (Current Contents, Web of Science - Clarivate, SCOPUS), Sustainability (Current Contents, Web of Science - Clarivate, SCOPUS) a ďalších.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-