Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra geografie a geológie,Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

Profesijná charakteristika

Dosiahnuté vzdelanie:

Bc. (2004 – 2007)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Geografia a kartografia

Špecializácia: Geografické informačné systémy

 

Mgr. (2008 - 2010)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program: Geografia v regionálnom rozvoji

 

RNDr. (2013 – 2014)

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

 

PhD. (2011 – 2015)

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Študijný odbor: Systémová ekológia

Študijný program: 4.3.5 Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

 

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

 • Odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny (2018, Ministerstvo životného prostredia SR)
 • Základy vysokoškolskej pedagogiky (2012, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
 • Kurz inštruktora lyžovania III. triedy (2008, Slovenská lyžiarska asociácia)                   
 • Kurz sprievodcu cestovného ruchu (2006 – 2007, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

 • Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS)

 

Vedecko výskumný profil

RNDr. Matej Masný, PhD. profiluje svoju vedecko-výskumnú činnosť do oblasti vedných disciplín geografia, krajinná ekológia a geoinformatika, kde sa zaoberá problematikou životného prostredia, otázkami využívania a transformácie krajiny, s aplikáciou moderných geoinformačných technológií, najmä UAV technológií, terestrického laserového skenovania a nástrojov GIS. Aktuálne sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike 3D modelovania povrchových foriem reliéfu (využitie terestrického laserového skenera Stonex X300, fotogrametrického bezpilotného lietadla Trimble UX5), téme využitia digitálnej fotogrametrie pri hodnotení krajiny a zmien jej využívania (historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny) a aplikácii leteckej fotogrametrie pri vyhodnocovaní lavínového rizika vo vysokohorskom prostredí (spolupráca CGIaDT so Strediskom lavínovej prevencie HZS).

 

Hlavné oblasti vedecko-výskumnej činnosti

 • Geografia
 • Geoinformatika (GIS a aplikácia geoinformačných technológií v geografickom a krajinno-ekologickom výskume)
 • Krajinná ekológia (zmeny využívania krajiny v kontexte spoločensko-ekonomických a prírodných faktorov)

 

Pedagogická činnosť

 • GIS 1
 • GIS 2
 • Aplikácie GIS
 • Modelovanie regionálneho rozvoja v GIS
 • Diaľkový prieskum Zeme
 • Integrované prístupy k revitalizácii krajiny
 • Ekologická únosnosť a využívanie krajiny
 • Diplomový seminár
 • Úvod do bakalárskej práce

 

Publikačná činnosť

Kompletnú publikačnú činnosť je možné si pozrieť tu: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/vystupy.html

 

Výber z publikačnej činnosti - databáza Current Contents:

 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2015. Multi-temporal analysis of an agricultural landscape transformation and abandonment (Ľubietová, Central Slovakia). In: Open Geosciences (ex Central European Journal of Geosciences). ISSN 2391-5447, 2015, Vol. 7, No. 1. p. 888 – 896

Výber z publikačnej činnosti - databázy WoS a SCOPUS:

 • MASNÝ, M., WEIS, K., BOLTIŽIAR, M. 2017. Agricultural abandonment in chosen terrain attributes context case study from the Poľana Unesco biosphere reserve (Central Slovakia). In: Ekológia: international journal for ecological problems of the biosphere. Vol. 36, no. 4, pp. 339-351.
 • MASNÝ, M., ZAUŠKOVÁ, Ľ. 2014. The Abandonment of Agricultural Land: A Case Study of Strelníky (The Poľana Biosphere Reserve – Slovakia). In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. ISSN 1842 – 4090, 2014,  Vol. 9, No. 3. p. 17 – 24.

Vedecké monografie

 • MASNÝ, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana – Zmeny využívania a vývojové trendy. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018. 144 s. ISBN 978-80-557-1421-9

PDF na stiahnutie (25,1 MB)

 

Vysokoškolské skriptá a učebné texty

 • GREGOROVÁ, B., NERADNÝ, M., KLAUČO, M., MASNÝ, M., BALKOVÁ, N. 2015. Cestovný ruch a regionálny rozvoj. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2015. 197 s.

 

Web of Science ResearcherID: AAG-4233-2019

ORCID iD: 0000-0003-1043-0525 https://orcid.org/0000-0003-1043-0525

SCOPUS Author ID: 57063491800

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Matej_Masny

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-