Stručná osnova predmetu:

Úvod do virtuálnych technológií a modelovania (teória)

Virtualizácia a cloudové služby v geografii

Virtuálna Zem I. (prehľad technológií)

Virtuálna Zem II. (využitie)

Technológie na spracovanie obrazu I. (fotografia)

Technológie na spracovanie obrazu II. (film)

Virtuálne technológie na spoluprácu/komunikáciu (videokonferencie)

Mapmind modelovanie

Technológie na záznam a spracovanie polohy I

Technológie na záznam a spracovanie polohy II

Využitie vybraných technológií vo vybranom projekte

Využitie vybraných technológií vo vybranom projekte II

Prezentácia výsledkov

 

 

Odporúčaná literatúra:

BALÁŽOVIČ, Ľ. (2012): Služba Google maps. Online vzdelávací dokument. [online dostupné na http://www.modernizaciavzdelavania.sk/Digi/DigiLibraryDetail.aspx]

SHEPPARD, R. (2003): Škola fotografování - National Geographic - Digitální technika, 1. vyd. Praha: Sanoma Magazines, 2003, 164 s. ISBN 80-70262-55-9

RYCHLICH, J. (2012): Cloudové služby: data i počítače v oblacích In: Ikaros, roč. 16, č. 9. 2012. [Online dostupné na http://www.ikaros.cz/cloudove-sluzby-data-i-pocitace-v-oblacich] ISSN 1212-5075]

 

Zadania:

1. Vytvorte gif animáciu, na ktorej pomocou satelitných snímok zachytíte zmenu krajiny za viacročné obdobie (odlesňovanie, topenie ľadovcov, urbanizáciu a pod.). Historické snímky použite z Google Earth. Stručne nám vami spracovanú gif animáciu popíšte (k akým procesom dochádza, prečo sa to deje a pod....)

Príklad: Vysychanie Aralského jazera

 

2. Vytvorte interaktívnu mapu okresu odkiaľ pochádzate s využitím prostredia Google Tourbilder. V mape vyznačte maloplošné chránené územia, ktoré si vyhľadáte na stránke územia.enviroportál.sk. Ku každému územiu sa pokúste pridať obrázok alebo video a krátky popis.

Príklad: Chránené územia okresu Partizánske

 

3. Práca s informačnými databázami

Vyhľadajte odborné články v citačných databázach na vybranú tému (odlesňovanie, sucho, zosuvy, nárast populácie a pod.). Pracujte s databázami ako WoS, SCOPUS, Google Scholar.

- 2 v slovenskom odbornom časopise

- 2 v zahraničnom odbornom časopise

- 2 v slovenskom populárnom časopise (alebo na webe)

Dané články správne odcitujte (ako v záverečných prácach podľa šablóny).

 

4. Na základe práce s databázou na stránke Štatistického úradu SR a databázou EUROSTATU zhodnoťte v prezentácii nasledovné ukazovatele:

  • Množstvo vyprodukovaného odpadu v štátoch EÚ v rokoch 2004 a 2016
  • Množstvo zrecyklovaného vybraného druhu odpadu v štátoch EÚ v rokoch 2004 a 2016 (kovy - metal W063, sklo - glass W071, papier - paper and cardboard W072, plast - plastic W074).
  • Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na Slovensku v rokoch 2002 a 2018 (kraje)
  • Množstvo komunálneho odpadu podľa spôsobu nakladania na Slovensku v rokoch 2011 a 2018 (kraje)
  • Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom v rokoch 2003-2017 (Množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa kg/obyv., Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu na obyvateľa kg/obyv., Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu z celkového komunálneho odpadu %)

Ku každému ukazovateľu priložte graf a krátke textové zhodnotenie.

 

5. Práca s grafikou:

 - vytvorte "wordcloud" na tému odpadové hospodárstvo - https://wordart.com/

 - vytvorte infografiku na tému odpadové hospodárstvo - https://www.canva.com/ alebo https://piktochart.com/ alebo iné...

 - vytvorte myšlienkovú mapu (mindmap) na tému odpadové hospodárstvo https://www.mindmup.com/ alebo iné...

 

6. Zmapujte lokality pomocou aplikácie Maps.me, kde sa nachádzajú kontajnery na separovaný odpad. Farebne odlíšte typ kontajnerov. Zmapujte lokality pomocou aplikácie Maps.me, kde sa nachádzajú nelegálne skládky, prípadne miesta, kde kontajnery absentujú.

Výsledky odprezentujete na hodine dňa 9.12.2019.

Rozdelenie:

 

Viac informácii TU.